Advies

Vanuit onze kennis van de inhoud brengen we teams in beweging. Dit doen we door het professionaliseren van teams en het optimaliseren van beleid.

De adviseurs van AVH kennen de praktijk en helpen vandaaruit uw team verder in hun ontwikkeling. Hierbij zijn we scherp in onze analyses en pragmatisch in onze aanpak. Ons doel is om een duurzame verandering in uw team teweeg te brengen. Ons advies richt zich op zowel veiligheid als handhaving. Denk hierbij aan de aanpak van jeugdoverlast, het implementeren van datagestuurd werken, een benchmarkonderzoek of de aanpak van ondermijning.

Ons aanbod van advies

Wilt u meer informatie over wat wij uw organisatie kunnen bieden? Neem contact op met Ralph Gesink om de mogelijkheden te bespreken.

Ralph Gesink Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Ralph Gesink

Tel: 085 401 64 09
Stuur een e-mail

DOORPAKKEN OP ONDERMIJNING

De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem. Er is dan ook landelijk veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Omdat de gemeente vaak probleemeigenaar is, heeft ze een belangrijke regierol. Maar hoe vult u deze rol het beste in? Welke stappen zet u als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? 

Binnen veel gemeenten is al geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording van ondermijnende criminaliteit en het verzamelen van signalen. Het is nu tijd om deze signalen en bewustwording om te zetten naar interventies en resultaten. Dit vraagt om een stevige regierol van gemeenten en daadkracht. Deze daadkracht is nodig op de diverse casussen die binnen een gemeente kunnen spelen en op de regie op de gehele ketensamenwerking en de (bestuurlijke) informatievoorziening.

Van signaal naar actie
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt u hierin graag ondersteuning. Met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een effectieve ondersteuning op de verschillende aspecten van ondermijning. Ons aanbod richt zich op zowel de organisatorische inrichting en strategische koers, als de gehele operationele aanpak van ondermijning binnen uw gemeente. Kortom, wij helpen u het proces van signaal naar actie effectief en met daadkracht in te richten. 

Wat komt er allemaal kijken bij het implementeren  van  de bodycam? Welke stappen moeten er worden doorlopen om er een succes van te maken? AVH heeft de benodigde kennis in huis: we ondersteunden inmiddels meer dan vijftien gemeenten bij de invoering van bodycams voor handhavers. Op onderstaande aspecten kunnen we uw gemeente helemaal of gedeeltelijk ondersteunen:

Juridisch aspect

Allereerst kunnen wij voor u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) opstellen. De AVG bevat de verplichting dat deze moet worden opgesteld voor alle verwerkingen die een hoog risico vormen voor de privacy. Bodycams vallen in die categorie. In de DPIA wordt beschreven wat er precies wordt gedaan, welke risico’s voor de privacy dat met zich meebrengt (voor burgers en handhavers) en welke maatregelen er genomen worden om deze risico’s te verkleinen of weg te nemen. Wij betrekken hier vanaf het begin alle betrokken functionarissen en afdelingen bij en werken samen toe naar een complete en juridisch juist document.

Daarnaast is het belangrijk (en wettelijk verplicht) om personen waar je gegevens van gaat verwerken, actief te informeren. Burgers (en ook de handhavers) moeten tijdig en duidelijk horen wat er met hun persoonsgegevens zal gebeuren. Echter, er is nog een belangrijke reden om actief te communiceren over de bodycams: het vergroten van het (mogelijke) preventieve effect. Wij kunnen een tekst maken voor interne communicatie met de medewerkers en kunnen een korte tekst schrijven voor op de website met veelgestelde vragen.

Tot slot moet de ondernemersraad instemmen met bodycams voordat ze gebruikt mogen worden. In de Wet op de Ondernemersraden staat namelijk in art. 27 dat elk systeem dat geschikt is als personeelsvolgsysteem, instemming van de OR vereist. Het maakt daarbij niet uit of de bodycams als personeelsvolgsysteem worden gebruikt: het feit dat de bodycams er geschikt voor zijn, is al voldoende. Wij kunnen het instemmingsverzoek voor u opstellen.

De techniek

Bodycams zijn er in allerlei soorten en maten: met of zonder beeldschermpje, met of zonder infrarood, met of zonder live streaming en ga zo maar door. Sommige leveranciers concentreren zich op de productie en verkoop van bodycams (het device). Andere leveranciers richten zich vooral op het bijbehorende Digital Evidence Managementsystem: de hardware en software voor opslag en beheer van video-opnames. Elk voordeel heeft zijn nadeel, dus is een vergelijkend warenonderzoek wellicht een goed idee: welk merk bodycam past het beste bij de behoefte van de handhavers? We kunnen advies geven over het uitvragen van informatie bij aanbieders en kunnen meedenken over de voor- en nadelen van de opties waaruit gekozen kan worden. Ook kunnen wij u in contact brengen met andere gemeenten die hun keuze al hebben gemaakt.

Het organiseren

Technische en juridische zaken zijn belangrijk, maar ze zijn niet genoeg. Zelfs als alles op papier perfect is geregeld, kan de inzet van de bodycam nog een totale mislukking worden. Want het succes hangt af van de mensen die met de bodycam werken: de handhavers. Als zij het niet zien zitten om tijdens hun werk te worden gefilmd, nemen ze de bodycam gewoon niet mee of zetten ze hem nooit aan. Daarom is draagvlak onder de handhavers essentieel. Om dat veilig te stellen, adviseren wij om twee gesprekken te voeren: met de manager en een gesprek met de handhavers. Met de handhavers gaan wij in gesprek over de ‘Drie Grote Bodycamvragen’. De antwoorden op deze drie vragen leggen wij vast in de vorm van een werkinstructie.

De drie grote bodycamvragen:
1. Wie draagt de bodycam: is dat standaard of kiest elke boa er zelf voor?
2. Wat wordt er opgenomen: bepaalt de boa dat zelf of zijn er richtlijnen?
3. Wie kan er bij de beelden: wie mag voor welke doelen beelden zien en gebruiken?

Door samen antwoord te geven op deze drie vragen, kom je tot een breed draagvlak voor de bodycams. En je zorgt ervoor dat de boa’s straks precies weten wat de spelregels zijn.

Training voor gebruik bodycam

In aansluiting op de ondersteuning bij het proces en het schrijven van de benodigde documenten, kunnen we voor de gebruikers van de bodycam een eendaagse training aanbieden. Hiermee maken we de cirkel rond en kunnen we uw organisatie van A tot Z ontzorgen bij het proces rondom de introductie van de bodycam. Na deze training zijn de handhavers op de hoogte van de juridische randvoorwaarden en afspraken. Ze maken op een laagdrempelige manier kennis met de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast leggen we de praktische spelregels uit die voor hen, hun werkgevers en de burger relevant zijn. Dit geeft de handhaver vertrouwen in het proces en het helpt hem of haar bij het daadwerkelijk gebruik van de bodycam in onveilige situaties.

Interesse in ons advies voor bodycams?

Stuur een e-mail naar Ralph Gesink: ralph@veiligheidenhandhaving.nl of bel: 06 21 46 28 47.

In ons advies voor bodycams werken we samen met Sander Flight.

Logo Sander Flight

Gemeenten hebben de wettelijke taak om er voor te zorgen dat jongeren veilig opgroeien. De gemeente heeft hierin de regierol. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving gelooft in een praktijkgerichte en domeinoverstijgende aanpak. Onze evaluatie helpt uw gemeente om uw bestaande beleid te evalueren en/of om urgentie te creëren, prioriteiten te stellen en de vervolgstappen te bepalen.

De evaluatie is een combinatie van een veiligheidsanalyse door middel van een vragenlijst met interviews om deze data te duiden. We gaan hierbij in op een variëteit aan onderwerpen zoals demografie, veiligheid, onderwijs, zorg en buitenruimte. In het rapport bundelen we alle verzamelde informatie. We komen op basis hiervan tot een beeld waaraan we concrete aanbevelingen verbinden voor het vervolg van de aanpak Jeugd en Veiligheid. Indien gewenst lichten wij de evaluatie toe aan uw college, gemeenteraad of ketenpartners.

Voor meer informatie en een prijsindicatie download u hieronder onze brochure.

Heeft uw gemeente behoefte aan het onderbouwd kunnen informeren van derden, proactieve inzet en centralisering van informatie? Ynformed en AVH bieden ondersteuning.

Bij de ontwikkeling naar datagestuurd werken binnen veiligheid en handhaving lopen veel gemeenten tegen Datagestuurd werken Ynformedflinke uitdagingen aan. We zien dat er  behoefte is aan het onderbouwd kunnen informeren van derden, proactieve inzet en centralisering van informatie binnen de eigen organisatie. Vaak is echter de technische expertise niet in huis om inzichten uit systemen structureel te verkrijgen, terwijl de hoeveelheid (opgeslagen) data exponentieel toeneemt. Potentieel blijft bovendien grotendeels onbenut omdat data science (het verkrijgen van relevante kennis en inzichten uit data) complex is en specifieke vaardigheden vraagt.

Samen voor datagestuurd werken

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving en Ynformed hebben de krachten gebundeld met als doel gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van datagedreven oplossingen. Wij bieden niet alleen de inzichten, maar zorgen er ook voor dat u weet hoe u met de informatie om moet gaan.

Voorbeelden van data science projecten bij gemeenten zijn:

  • Het platform Sherlock Homes: maakt inzichtelijk welke panden in de stad een verhoogd risico hebben op woon- en verhuurfraude. Met verschillende knoppen en filters kan de visualisatie aangepast worden om verschillende inzichten te krijgen.
  • Ondermijning: het toetsen van de vastgoedmarkt op indicatoren voor vastgoedfraude. Onder andere door een netwerkanalyse die relaties legt tussen variabelen in een dataset. De focus ligt hierbij op witwassen.

Download onze brochure

Of u nu grote of kleine stappen wilt zetten, wij helpen u graag om over te gaan naar datagestuurd werken. Onder andere door het bieden van advies, uitvoering en coaching. U leest meer over wat we voor u kunnen betekenen in onze Brochure Datagestuurd Werken.

Heeft u specifieke ideeën of vraagstukken om op het gebied van veiligheid en/of leefbaarheid meer datagestuurd te werken en uw informatiepositie te verbeteren? Wij bieden oplossingen op maat. 

Lukas Verbiesen Veiligheid en HandhavingNeem contact op  met Lukas Verbiesen voor meer informatie of een afspraak: lukas@veiligheidenhandhaving.nl of 06 15 24 64 76

 

Krijg onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van uw gemeente. Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies.

Het takenpakket van de hand­havers wordt breder en complexer. Door de prioritering van de politie op criminaliteit en andere complexe veiligheids­problematiek, leggen gemeenten steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikkeling geeft een grote druk op de capaciteit van de handhavers. Centraal in het benchmarkonderzoek staat een aantal criteria voor de uitvoering van handhavingstaken. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deelnemende gemeenten objec­tief met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijgt elke gemeente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen gemeente maar ook in de resultaten van vergelijkbare gemeenten.

Binnen gemeenten maken de afdelingen handhaving en openbare orde en veiligheid in toenemende mate gebruik van informatie. Daarmee kan men het bestuur informeren over thema’s die de veilige leefomgeving raken. Ketenpartners op het gebied van leefbaar en veilig worden meer betrokken bij oplossingen. Handhavers kunnen bovendien actief in buurten aanwezig zijn als overlast repeterend is of problematisch dreigt te worden. Informatie is tenslotte ook van belang om het werk van handhavers te prioriteren, zodat zij (nog) effectiever worden.

Onze adviseurs begeleiden uw afdeling in het gehele proces van ontwikkelen tot opleveren. We bieden ondersteuning bij het oprichten van een informatieknooppunt. Dit zorgt voor een voortschrijdend overzicht op de redenen achter leefbaarheidsproblematiek en geeft inzicht in de toepasbare handhavingsstrategieën. Onze aanpak is uniek omdat wij informatiegericht werken verbinden aan resultaatgericht sturen. Resultaatgericht sturen zorgt voor een managementstijl met heldere doelen. Het geeft de handhaver duidelijke werkinstructies en perspectief op teamresultaat. Duidelijke maandrapportages complementeren de aanpak. Kortom, krijg ook grip op de praktijk en op het gewenste resultaat van handhaving.

De ontwikkelscan handhaving geeft u inzicht in de te nemen vervolgstappen op weg naar een professionele handhavingsorganisatie. We richten ons hierbij op thema’s zoals: informatiegestuurd handhaven, ketensamenwerking, team- en taakvolwassenheid.

Onze aanpak
De Ontwikkelscan Handhaving geeft inzicht in welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ontwikkelstappen liggen. U ontvangt een helder plan in de vorm van een presentatie waarin de thema’s zijn uitgewerkt.

De Ontwikkelscan Handhaving bestaat uit twee delen: een vragenlijst waarmee we feitelijke informatie verzamelen en een aantal interviews waarin we ingaan op meer inhoudelijke informatie. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: het inhoudelijke takenpakket van handhavers, de samenwerking met ketenpartners, opleidingen en trainingen, de uitvoering van inhoudelijke thema’s (zoals horeca, jeugd en parkeren), omgaan met informatie en de wijze waarop de ondersteunende organisatie is ingericht.

Het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) geeft richting aan de inzet van uw handhavers openbare ruimte en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen voor het betreffende jaar. Door een gezamenlijk beeld te hebben van de rol van het team, de prioriteiten binnen de beoogde resultaten en de manier van werken, kan uw team gerichter keuzes maken over de inzet. Daarbij is het mogelijk vooraf te bepalen waarop verantwoord moet worden. Door het vertalen van jaardoelen, naar operationele opdrachten per maand of zelfs per dag, ontstaat er meer helderheid voor het team zelf en bij interne en externe partners over de inzet van het team en de verwachte resultaten. Onze ervaring is dat het de effectiviteit, de samenwerking, de kwaliteit en het werkplezier bevordert.

Onze aanpak formulering uitvoeringsprogramma
Om te komen tot een formulering van een HUP gaan we breed binnen en buiten de organisatie de beelden en verwachtingen ophalen en komen we hierover in een aantal sessies tot consensus. De communicatie vanuit de handhavers naar burgers en partners nemen we ook hierin mee (hoe worden er beelden van buiten naar binnen gehaald). We voeren dit verder uit door het afnemen van interviews met medewerkers en partners. Daarnaast nemen we relevante documenten in de analyse mee en brengen we kennis en ervaring in vanuit andere gemeenten.

Na afronding kan het HUP worden gebruikt om de inzet van uw team effectief in te vullen en er is voor zowel interne als externe partners meer duidelijkheid gekomen over de rol en verantwoordelijkheid.

Agressie Monitor
De afgelopen jaren horen we veel over toenemende agressie tegen medewerkers van organisaties. Vaak ontbreekt het aan correcte informatie om een goed beeld te krijgen van de mate van agressie om de juiste maatregelen te nemen.

AVH heeft daarom de Agressie Monitor ontwikkeld. Met de bijbehorende MeldAgressie App kunnen medewerkers direct, anoniem en zonder administratieve rompslomp een melding doen. Alle meldingen worden geregistreerd in de Agressie Monitor. Zo kan er daadwerkelijk worden gestuurd op het beperken van agressie-incidenten en worden de effecten van maatregelen inzichtelijk.

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?