Advies

Vanuit onze kennis van de inhoud brengen we teams in beweging. Dit doen we door het professionaliseren van teams en het optimaliseren van beleid.

De adviseurs van AVH kennen de praktijk en helpen vandaaruit uw team verder in hun ontwikkeling. Hierbij zijn we scherp in onze analyses en pragmatisch in onze aanpak. Ons doel is om een duurzame verandering in uw team teweeg te brengen. Ons advies richt zich op zowel veiligheid als handhaving. Denk hierbij aan de aanpak van jeugdoverlast, het implementeren van informatiegestuurd handhaven, een benchmarkonderzoek of de aanpak van ondermijning.

Ons aanbod van advies

Wilt u meer informatie over wat wij uw organisatie kunnen bieden? Neem gerust contact op met Gert-Jan Schippers om de mogelijkheden te bespreken.

Gert-Jan Schippers
Gert-Jan Schippers

Tel: 06 11 36 68 47
Stuur een e-mail

Ondermijning in beeld
De vermenging van de onderwereld en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem. Er is dan ook landelijk veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Gemeenten hebben een belangrijke regierol, maar hoe vul je deze rol het beste in? Hoe ga je om met signalen en vermoedens van ondermijnende criminaliteit? En wat doe je vervolgens met deze signalen? Kortom, welke stappen zet je om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen?

We helpen u hier samen met Meld een Vermoeden graag bij. Als adviesbureau hebben wij diverse specialisten op ondermijning beschikbaar en met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een aanpak die daadwerkelijk effect heeft. Dankzij de samenwerking met Meld een Vermoeden geven wij hier ook concreet vorm aan binnen uw gemeente. Onze methodiek richt zich op de gehele gemeentelijke aanpak van ondermijning. Van bewustwording tot nazorg. De methodiek haalt ondermijningsbeelden van buiten naar binnen. Niet alleen signalen en vermoedens, maar ook de gemeentelijke organisatiestructuur. Met als doel om tot een effectieve en integrale aanpak van ondermijning te komen.

Onze aanpak
De methodiek ‘Ondermijning in beeld’ bestaat uit een aantal onderdelen: de bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij medewerkers, het inrichten van de organisatie, het registreren van signalen en vermoedens, het analyseren van deze signalen en het opvolgen ervan. Deze stappen leiden tot een professionalisering van uw aanpak van ondermijning.

De ontwikkelscan handhaving geeft u inzicht in de te nemen vervolgstappen op weg naar een professionele handhavingsorganisatie. We richten ons hierbij op thema’s zoals: informatiegestuurd handhaven, ketensamenwerking, team- en taakvolwassenheid.

Onze aanpak
De Ontwikkelscan Handhaving geeft inzicht in welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ontwikkelstappen liggen. U ontvangt een helder plan in de vorm van een presentatie waarin de thema’s zijn uitgewerkt.

De Ontwikkelscan Handhaving bestaat uit twee delen: een vragenlijst waarmee we feitelijke informatie verzamelen en een aantal interviews waarin we ingaan op meer inhoudelijke informatie. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: het inhoudelijke takenpakket van handhavers, de samenwerking met ketenpartners, opleidingen en trainingen, de uitvoering van inhoudelijke thema’s (zoals horeca, jeugd en parkeren), omgaan met informatie en de wijze waarop de ondersteunende organisatie is ingericht.

Krijg onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van uw gemeente. Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies.

In aansluiting op de VNG-visie Boa 2020 zijn veel gemeenten bezig met een doorontwikkeling van hun handhavingsteam. Het takenpakket van de hand­havers wordt breder en complexer. Door de prioritering van de politie op criminaliteit en andere complexe veiligheids­problematiek, leggen gemeenten steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikkeling geeft een grote druk op de capaciteit van de handhavers. Centraal in het benchmarkonderzoek staat een aantal criteria voor de uitvoering van handhavingstaken. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deelnemende gemeenten objec­tief met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijgt elke gemeente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen gemeente maar ook in de resultaten van vergelijkbare gemeenten.

Binnen gemeenten maken de afdelingen handhaving en openbare orde en veiligheid in toenemende mate gebruik van informatie. Daarmee kan men het bestuur informeren over thema’s die de veilige leefomgeving raken. Ketenpartners op het gebied van leefbaar en veilig worden meer betrokken bij oplossingen. Handhavers kunnen bovendien actief in buurten aanwezig zijn als overlast repeterend is of problematisch dreigt te worden. Informatie is tenslotte ook van belang om het werk van handhavers te prioriteren, zodat zij (nog) effectiever worden.

Onze adviseurs begeleiden uw afdeling in het gehele proces van ontwikkelen tot opleveren. We bieden ondersteuning bij het oprichten van een informatieknooppunt. Dit zorgt voor een voortschrijdend overzicht op de redenen achter leefbaarheidsproblematiek en geeft inzicht in de toepasbare handhavingsstrategieën. Onze aanpak is uniek omdat wij informatiegericht werken verbinden aan resultaatgericht sturen. Resultaatgericht sturen zorgt voor een managementstijl met heldere doelen. Het geeft de handhaver duidelijke werkinstructies en perspectief op teamresultaat. Duidelijke maandrapportages complementeren de aanpak. Kortom, krijg ook grip op de praktijk en op het gewenste resultaat van handhaving.

Het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) geeft richting aan de inzet van uw handhavers openbare ruimte en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen voor het betreffende jaar. Door een gezamenlijk beeld te hebben van de rol van het team, de prioriteiten binnen de beoogde resultaten en de manier van werken, kan uw team gerichter keuzes maken over de inzet. Daarbij is het mogelijk vooraf te bepalen waarop verantwoord moet worden. Door het vertalen van jaardoelen, naar operationele opdrachten per maand of zelfs per dag, ontstaat er meer helderheid voor het team zelf en bij interne en externe partners over de inzet van het team en de verwachte resultaten. Onze ervaring is dat het de effectiviteit, de samenwerking, de kwaliteit en het werkplezier bevordert.

Onze aanpak formulering uitvoeringsprogramma
Om te komen tot een formulering van een HUP gaan we breed binnen en buiten de organisatie de beelden en verwachtingen ophalen en komen we hierover in een aantal sessies tot consensus. De communicatie vanuit de handhavers naar burgers en partners nemen we ook hierin mee (hoe worden er beelden van buiten naar binnen gehaald). We voeren dit verder uit door het afnemen van interviews met medewerkers en partners. Daarnaast nemen we relevante documenten in de analyse mee en brengen we kennis en ervaring in vanuit andere gemeenten.

Na afronding kan het HUP worden gebruikt om de inzet van uw team effectief in te vullen en er is voor zowel interne als externe partners meer duidelijkheid gekomen over de rol en verantwoordelijkheid.

Agressie Monitor
De afgelopen jaren horen we veel over toenemende agressie tegen medewerkers van organisaties. Vaak ontbreekt het aan correcte informatie om een goed beeld te krijgen van de mate van agressie om de juiste maatregelen te nemen.

AVH heeft daarom de Agressie Monitor ontwikkeld. Met de bijbehorende MeldAgressie App kunnen medewerkers direct, anoniem en zonder administratieve rompslomp een melding doen. Alle meldingen worden geregistreerd in de Agressie Monitor. Zo kan er daadwerkelijk worden gestuurd op het beperken van agressie-incidenten en worden de effecten van maatregelen inzichtelijk.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen. We bieden ondersteuning in het implementeren van de methodische aanpak (de Plus-Min-Mee) en het werken volgens het landelijke 7-stappenmodel. In de rol van gemeentelijk regisseur kunnen we de aanpak van jeugdgroepen integraal oppakken en tot een plan van aanpak komen.

Zo hebben we voor gemeente Zaanstad de ketenaanpak jeugdoverlast opgebouwd en geprofessionaliseerd. Er is een duidelijk werkproces geïmplementeerd en veel inzet geweest in de opbouw van de organisatie en de samenwerking tussen de ketenpartners.

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?