Zorg en veiligheid

Wij helpen partijen binnen het netwerk zorg en veiligheid beter samen te werken zodat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken in het realiseren van zowel eigen als gemeenschappelijke doelstellingen.

Vertrouwen, verbinding en resultaatgerichte samenwerking zijn bepalende succesfactoren bij het signaleren en aanpakken van multiproblematiek.  Wij helpen gemeenten, samenwerkingsverbanden en netwerkpartners bij het ontwikkelen en organiseren daarvan.

Aanpak van multiprobleemgezinnen, problematische jeugdgroepen, radicalisering, polarisatie, digitale veiligheid, mensenhandel. Oplossingen vragen om een integrale aanpak waarbij verbinding en samenwerking essentieel is voor succes. Wij zorgen samen voor dat succes!

Domein zorg en veiligheid

Ons aanbod in zorg en veiligheid

Wij bieden verschillende diensten aan binnen het domein zorg en veiligheid. Meer informatie over wat wij uw organisatie kunnen bieden? Neem gerust contact op met Ralph Gesink om de mogelijkheden te bespreken.

Ralph Gesink Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Ralph Gesink

Tel: 085 401 64 09
Stuur een e-mail

Mensenhandel is een ernstig misdrijf dat wereldwijd plaatsvindt en miljoenen mensen treft, ook in Nederland. Het betreft het werven, vervoeren, overbrengen of opnemen van personen, door middel van dwang, fraude of misleiding, met als doel uitbuiting. Het kan gaan om seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid, gedwongen bedelarij, orgaanhandel, of zelfs gedwongen huwelijken.
Mensenhandelaren maken vaak gebruik van kwetsbare personen, zoals vluchtelingen, daklozen en mensen die in armoede leven. Slachtoffers worden vaak onder valse voorwendselen gelokt en
vervolgens gedwongen om onder mensonterende omstandigheden te werken of te leven.

Het is van groot belang dat mensenhandel serieus wordt genomen en effectief wordt aangepakt. De slachtoffers van mensenhandel hebben recht op bescherming en hulp. Daarnaast is het van belang dat daders van deze misdrijven worden vervolgd en gestraft. Het is daarom van groot belang dat we ons bewust zijn van deze problematiek en ons inzetten voor een samenleving waarin mensenhandel niet langer voorkomt. Gemeenten zijn aan zet om deze problematiek aan te pakken. Zij hebben de regierol in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel. Voor een effectieve aanpak van deze complexe problematiek is het cruciaal dat zij op de hoogte zijn van wat er precies speelt in de gemeenschap en welke partners het best kunnen worden ingeschakeld.

We beschikken over meerdere professionals met ruime ervaring in het domein Zorg en Veiligheid. Zij zijn onder andere inzetbaar binnen gemeenten, veiligheidsregio’s, ministeries, RIEC’s of veiligheidshuizen.

Inzet van een professional kan op basis van detachering of voor het kortstondig oppakken van projecten of adviestrajecten voor uw organisatie.

Niet alle kinderen en jongeren groeien zorgeloos op. Armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, psychische problemen, leerachterstand, sociale veiligheid zijn bijvoorbeeld van grote invloed op de ontwikkeling en een positief toekomstperspectief. Net als de wijk waar je opgroeit, de sociale binding waarin je je begeeft en de mate waarin je digitaal vaardig en mediawijs bent.

Als we het over jeugd en veiligheid hebben, gaat het meestal over overlast en criminaliteit; hoe pakken we dat aan? Terecht, want daar zit urgentie. Maar hiervoor geldt ook: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Als je weet dat maar liefst 162.000 jongeren in Nederland een hoog risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden, dan wil je voorkomen dat jongeren ontsporen. In sommige wijken gaat het om meer dan 1 op de 8 jongeren. Preventie is hard nodig om te voorkomen dat ze instappen en/of doorgroeien naar de georganiseerde misdaad.

Aan de voorkant komen van het probleem; een wijkaanpak, gezinshulp, zorgen voor positieve rolmodellen, succesverhalen delen, jongerenwerk in de buurt. Maar ook duidelijkheid voor veiligheid; optreden tegen overlast in de openbare ruimte, grenzen stellen, groepsaanpak. De samenwerking tussen school, hulpverlening, jongerenwerk, politie en wijkteams is essentieel.

De hoeveelheid ‘E33-meldingen’ nam vorig jaar zelfs forser toe dan in 2020. De politie krijgt iedere dag ruim 350 belletjes over personen met verward gedrag.

Overlastgevers beboeten en wegjagen lost het probleem tijdelijk op. Dit kan een strategie zijn om buurtbewoners voor een korte periode tevreden te stellen. Maar het is tijdrovend en kost veel inzet van boa’s en politie. In veel gevallen verplaatst het probleem zich naar een andere locatie waar dezelfde routine te verwachten is. Het lost bovendien het probleem niet op. Een duurzame oplossing vraagt meer. Dat begint bij het verkrijgen van een integraal beeld van de oorzaken en gevolgen van het verwarde gedrag en met betrokken netwerkpartners te kijken naar wat nodig is en waar een aanpak mogelijk op vastloopt.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste maatschappelijk problemen met enorme impact. De gevolgen zijn groot. Slachtoffers ondervinden vaak langdurig medische, sociale en psychische gevolgen. Het is een lastig probleem omdat het binnen een afhankelijksrelatie plaatsvindt en door angst, schaamte of onwetendheid vaak lang onzichtbaar blijft.

Binnen het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ hebben gemeenten en andere betrokken de afgelopen jaren hun krachten gebundeld om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen en duurzaam te stoppen. Dit jaar is het moment om de balans op te maken; waar staan we met het preventiebeleid en wat is er de komende tijd nog nodig? Wat loopt goed in de samenwerking met Veilig Thuis organisaties en wat kan nog beter?

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel inwoners ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren. Het woonplezier vermindert en er ontstaat een onveilig gevoel; de onvrede en de klachten nemen toe. En het risico op onveilige situaties en incidenten waarop ingegrepen moet worden ook.

Bij veel overlastgevers speelt onderliggende problematiek een grote rol. Denk aan schulden, psychische problemen, een verstandelijke beperking of een verslaving. Je kunt het overlastprobleem niet oplossen zonder óók die onderliggende zorgvragen aan te pakt. Voor een effectieve aanpak is de samenwerking tussen zorg en veiligheid dus van groot belang.

Bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de thuiszorg of begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, maar waar sterke vermoedens bestaan over fraude, zelfverrijking, witwassen en/of andere criminele praktijk. Zorggeld dat bestemd is voor zorg verdwijnt in verkeerde zakken. Onderzoek stelt dat het om enkele miljarden euro’s per jaar gaat.

Zorgfraude is een vorm van ondermijnende criminaliteit die grote gevolgen heeft voor de samenleving. Kwetsbare mensen ontvangen niet de zorg waar ze recht op hebben, lopen de kans om uitgebuit te worden en/of in de criminaliteit te belanden en komen zo nog verder in de problemen. Zowel de zorgproblematiek als veiligheidsissues neemt toe. De aanpak van zorgfraude staat de komende jaren hoog op de prioriteitenagenda. Maar hoe pak je dat aan?

Bent u op zoek naar een ervaren adviseur, projectleider of coördinator, neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Ondermijning lijkt vaak onzichtbaar en ongrijpbaar. Maar als je inzoomt op de onderliggende factoren waardoor ondermijning succesvol kan bestaan, ontstaat er meer zicht op interventies en preventie.

Kwetsbare burgers zijn gevoelig om betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Als dader of als slachtoffer. Een verstandelijke beperking of omstandigheden zoals armoede, schulden, werkloosheid, verslaving en/of criminaliteit in de wijk verlagen de drempel om grenzen over te gaan of in een situatie terecht te komen waaruit je geen uitweg meer ziet.

Repressie alleen werkt onvoldoende. Je hebt zowel een aanpak voor daders als voor slachtoffers nodig. Het vraagt om een brede wijkaanpak, waarin het sociaal domein en het veiligheidsdomein samen met elkaar op trekken. Daarvoor is het nodig om vanuit een ander perspectief naar het probleem te kijken. Je moet op zoek naar een gemeenschappelijk doel en kijken hoe je elkaar het beste aanvult en versterkt. Dat vraagt om durf om bekende routines en patronen die daar niet aan bijdragen los te laten en te ontdekken wat wel werkt.

De groeiende impact van radicalisering en polarisatie is onmiskenbaar. Het raakt niet alleen individuen, maar ook hele samenlevingen en gemeenschappen.

Hoewel de termen radicaliseringextremisme en polarisatie regelmatig door elkaar worden gebruikt, hebben ze verschillende betekenissen.

Radicalisering verwijst naar een proces waarbij iemand steeds extremere ideeën en opvattingen ontwikkelt over de samenleving, zich steeds meer distantieert van onze democratische maatschappij en zich daarnaar gaat gedragen met een groeiende bereidheid om een maatschappelijk conflict te veroorzaken. Extremisme houdt vervolgens in dat een individu of groep met opzet de wet overtreedt om hun idealen na te streven. Radicalisering kan dus uitlopen in extremisme, maar dat hoeft niet. Polarisatie impliceert de opkomst van toenemend wij-zij-denken tussen verschillende groepen in de samenleving. Hoewel het normaal is dat groepen soms verschillende meningen of ideeën hebben, leidt polarisatie tot een steeds grotere kloof tussen groepen, wat kan resulteren in toenemende spanningen en verharding van de maatschappij. Polarisatie resulteert niet altijd in radicalisering of extremisme, maar overmatige polarisatie kan wel iemand vatbaarder maken voor radicale of extremistische groepen of ideeën. Dit wordt vaak aangeduid als een ‘voedingsbodem’ voor radicalisering.

Het aanpakken van deze fenomenen is een complex vraagstuk dat vraagt om een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak. Het is van belang om te beseffen dat elk radicaliseringsproces anders verloopt. Het ene proces kan langzaam sluimeren, terwijl het andere proces juist heel snel verloopt. Triggerfactoren spelen hierbij een rol – dit zijn ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een persoon die het radicaliseringsproces kunnen versnellen of juist vertragen. Het is van belang dat de aanpak wordt gecoördineerd en uitgevoerd door een breed scala aan partners, zoals overheden, maatschappelijke organisaties, religieuze gemeenschappen en onderwijsinstellingen. Samenwerking, informatie-uitwisseling en het delen van best practices zijn hierbij essentieel.

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?