Wat is een bedrijfsopvangteam (BOT)?

Mensen met een publieke taak kunnen bij de uitoefening van hun beroep in aanraking komen met dreiging, agressie en geweld, met ongevallen, overlijden en rampen. Dit geldt zeker ook voor medewerkers binnen het domein van Veiligheid en Handhaving. Als dit gebeurt kan er schade ontstaan die het persoonlijke en sociale leven belast. Een BedrijfsOpvangTeam (BOT) biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg bij incidenten.

“Sinds de oprichting van het BOT binnen mijn organisatie, is het in de eerste drie maanden na oprichting al zeven keer ingezet. De reacties van betrokkenen en directe collega’s waren lovend”, aldus de manager.”

GEVOLGEN VAN INGRIJPENDE INCIDENTEN
Als er ingrijpende incidenten plaatsvinden tijdens het werk, kan de schade grote gevolgen hebben. Deze schade kan ernstig en langdurig zijn en kan voortduren als het beroep al lang niet meer wordt uitgeoefend. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een gevoel van controleverlies of verlies van inschattingsvermogen waardoor iemand sneller getriggerd raakt en worstelt met het eigen functioneren. Ook kan er met zeer verschillende emoties gereageerd worden op een incident. Er is dan sprake van een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Bij sommigen is er sprake van stapeling (direct of indirect betrokken zijn bij meerdere incidenten). Het ene incident kan een trigger zijn voor een eerder ander niet (of onvolledig) verwerkt incident. De impact kan groot zijn en kan het welzijn of de gezondheid aantasten. Dan is er vaak behoefte aan veiligheid en directe steun of zorg.

OPVANG EN NAZORG ZIJN NODIG
Steun en nazorg bij ingrijpende incidenten dragen bij aan het verwerkingsproces van de direct betrokkenen en het team. Door snel en gericht deze steun en nazorg te leveren voelt een medewerker zich gedragen en kan een aantasting van het persoonlijk welzijn voorkomen worden. Ingrijpende incidenten kunnen leiden tot uitval van medewerkers of verminderde inzetbaarheid als gevolg van stressgerelateerde gezondheidsklachten. Bij het voorkomen hiervan speelt de organisatie een zeer belangrijke rol. Als er een gezonde werkcultuur is, zijn veel klachten te voorkomen en wordt de kans op negatieve consequenties van schokkende gebeurtenissen verkleind. Dit houdt onder meer in dat er aandacht moet zijn voor een goede organisatie voor het afhandelen van incidenten. Met vooraf duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden van de zorgverleners. Ook vanuit Arbo-regelgeving is het organiseren van goede opvang en nazorg noodzakelijk.

HET BEDRIJFSOPVANGTEAM (BOT)
Om deze steun en nazorg te organiseren voor handhavingsteams (en vaak voor de rest van de gemeentelijke organisatie) wordt vaak gekozen voor het oprichten van een bedrijfsopvangteam. Deze collegiale ondersteuning volgt logischerwijs uit het bovenstaande en er zijn goede ervaringen mee in andere organisaties. Ondersteuning die collega’s geven, is goed toegankelijk en biedt, indien nodig, een laagdrempelige toegang tot professionele (GGZ-)zorg. Medewerkers geven aan dat de collegiale context de mogelijkheid biedt om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun. Dit zijn aspecten die bij de verwerking van groot belang zijn.

WIJ ONDERSTEUNEN BIJ HET OPZETTEN EN INRICHTEN VAN EEN BOT-TEAM

Ralph GesinkOf het nu gaat om de beleidsmatige inbedding en de processen of het opleiden en coachen van uw medewerkers. We vertellen u er graag meer over, ook over onze andere diensten binnen veiligheid en handhaving. Neem contact op met Ralph Gesink.