De ontwikkeling van Team Handhaving Edam-Volendam

Team Handhaving Edam-Volendam heeft het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling ingezet. Lees hier over de goede en forse stappen die zijn gezet.

Het afgelopen jaar heeft het team Handhaving van de gemeente Edam-Volendam een enorme ontwikkeling ingezet. Er zijn goede en forse stappen gezet in een positieve en krachtige ontwikkeling. Deze worden nu actief doorgezet.

Lieke Sievers (burgemeester), Jan Pels (coördinator veiligheid) en Aad van Duijn (adviseur AVH) delen hun ervaringen over dit ontwikkeltraject.

Informatiegestuurd handhaven

De verwachtingen van de prestaties van de handhavers waren hoog en bovendien erg divers. Wat kunnen we nu precies van de handhavers verwachten? Hoe meten en rapporteren we dat? En wanneer zijn de burgers en het bestuur tevreden? Ook was niet altijd duidelijk wat de prioriteiten waren en hoe deze bijgestuurd konden worden. De rapportages waren vooral op inzet en uren, maar te weinig op resultaat. Kortom, er ontstond behoefte aan meer inzichtelijkheid, prioritering en sturing.

Ontwikkeltraject

Jan Pels, coördinator veiligheid, schakelde de hulp in van Aad van Duijn, adviseur AVH. Aanvankelijk met de vraag om ‘informatiegestuurd werken’ in te voeren. Het college wilde immers de gemeenteraad gedegen kunnen informeren over de resultaten van handhaving. Al snel werd duidelijk dat er ook behoefte was aan verdere ontwikkeling en professionalisering van het team Handhaving. “Groepsdynamiek en houding en gedrag kwamen centraal te staan in het ontwikkeltraject”, vertelt Jan.

Dialoog

Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd om de behoeften vanuit de inwoners en vanuit college en gemeenteraad te inventariseren. Waar vinden zíj dat de handhavers zich op moeten richten? Dat heeft geresulteerd in een duidelijke missie en strategie, met hele concrete actiepunten voor de uitvoering.

Zo is er hard gewerkt aan de zichtbaarheid en uitstraling van de handhavers. Er is een voertuig aangeschaft en de handhavers lopen in een herkenbaar uniform. Ze zijn letterlijk zichtbaar op straat. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de verhoudingen in het team. Zaken die ‘onder de radar’ speelden werden bespreekbaar gemaakt. De handhavers gingen als groep aan de slag: “wie willen we zijn als team, waar zijn wij van?”. “Waar de ene handhaver het gesprek aangaat, deelt de ander sneller een bekeuring uit. Het optreden van de handhavers was te wisselend, dat moest meer op een lijn komen”, aldus Aad van Duijn.

Verandering

Het team kwam in een flinke verandering terecht. Werkwijzen en basisafspraken werden vastgelegd in een handboek en in protocollen. Zo ontstond duidelijkheid en uniformiteit in handelen. Ook de kennis en vakbekwaamheid van de handhavers werd vergroot door met elkaar inhoudelijke sessies te houden. “De jarenlange kennis en ervaring van Aad heeft hier enorm in bijgedragen”, vertelt Jan Pels. Burgemeester Lieke Sievers voegt daaraan toe: “Aad spreekt de taal van zowel de handhavers als van de bestuurders en weet hen met zijn gezag en senioriteit goed te bereiken en betrekken”. Er zijn ook een aantal inhoudelijke zaken geregeld: de categoriale bevoegdheden voor het toepassen van geweldsbevoegdheden zijn aangevraagd en er is gestart met de RTGB-training.

Zichtbaar resultaat en meer draagvlak

Door helderheid over de bevoegdheden, een uniforme en vastgelegde werkwijze en betere verhoudingen in het team, is het team positief veranderd. Resultaten zijn meetbaar en inzichtelijk, zodat er beter verantwoording afgelegd kan worden. De handhavers zijn zichtbaar voor de burger. De bestuurders zien concrete resultaten en worden maandelijks in het handhavingsoverleg bijgepraat. De inzet van de handhavers is gebaseerd op vooraf gestelde prioriteiten, zodat men gericht te werk gaat en niet alleen de meldingen de invulling van de dag bepalen. Er is duidelijkheid en focus.

Als voorbeeld geeft burgemeester Lieke Sievers aan: “in Volendam was er beperkt zicht op wat buschauffeurs betaalden voor het parkeren van touringcars. Doordat er nu prioriteit aan gegeven wordt en de handhavers hierop gestuurd worden, is de betalingsgraad nu 98%”.

Het geeft de burgemeester ook bestuurlijk meer ‘rust’, aangezien je nu beter en transparanter resultaten kunt delen met de raad en andere betrokkenen. Er is begrip en vertrouwen vanuit de raad. Dit heeft zelfs geleid tot meer budget voor structurele uitbreiding van de capaciteit.

“Het draagvlak van de handhavers is gegroeid door zichtbare en meetbare resultaten” – Jan Pels.

We houden niet op

Lieke Sievers: “We hebben nu duidelijke houvast en een duidelijke missie. Deze koers wordt doorgezet. We houden niet op! We gaan nog meer investeren in het netwerk van onze handhavers. De samenwerking met onder andere de politie wordt steeds beter. Er komt een gezamenlijke briefing en signalen worden vroegtijdig met elkaar gedeeld. Ieder vanuit haar eigen bevoegdheid. Handhaving en politie gaan in de toekomst ook vanuit hetzelfde gebouw werken; een katalysator voor de verdere samenwerking!”.

Jan Pels vult aan dat de samenwerking met de politie nog verder wordt uitgewerkt in het handhavingsarrangement. Ook de APV, de omgevingswet en andere bestuurlijke instrumenten worden hierin meegenomen. Uiteraard krijgen de landelijke discussies en ontwikkelingen (zoals bevoegdheden) daarin ook een plek. Het gebruik van bodycams staat ook op de planning.

Jan is trots op het team en op de enorme stappen die ze gemaakt hebben. “We hebben een goede basis gelegd voor verdere professionalisering en kunnen daar nu op voortbouwen. We zijn heel goed op weg. Dit hadden we echt nodig”.

Marcel van Dijk_Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Dit artikel is geschreven door adviseur Marcel van Dijk. Interesse in onze diensten? Klik dan hier.