De voordelen van G40 en M150 Platform Handhaving

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) werkt nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze samenwerkingen zijn vooral gericht op het versterken van het onderlinge netwerk en de vergroting van kennis op het gebied van handhaving. Wij dragen hieraan bij door het opzetten en faciliteren van het G40 en M150 Platform Handhaving. Deze netwerken hebben wij in het leven geroepen met als doel om leidinggevende en coördinatoren van handhavingsteams met elkaar in verbinding te brengen. Het netwerk is bedoeld om ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

 

G40 platform handhaving

 

Deze twee netwerken zijn interessant voor de coördinatoren, teamleiders en afdelingshoofden van:

Platform Handhaving Staat voor: Inwonersaantal
G40 40 grootste gemeenten van Nederland 75.000 en meer
M150 150 middelgrote gemeenten van Nederland van 25.000 tot 75.000

 

Het faciliteren van het G40 Platform Handhaving

AVH faciliteert het G40 Platform Handhaving nu al een aantal jaar. Inmiddels is dit een succesvol netwerk. De G40 heeft tweemaal per jaar fysieke bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en kunde met elkaar te delen. Er wordt vooraf bij de G40 gemeenten geïnventariseerd welke onderwerpen spelen en sluiten we aan op de landelijke actualiteiten, hiervoor zoeken we dan passende sprekers. Na een lekkere lunch worden er altijd updates gegeven over de landelijke ontwikkelingen vanuit de VNG, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de G4 (de vier grootste gemeenten van Nederland). Ook wordt er tijdens de bijeenkomsten ruimte geboden om met elkaar te sparren en in gesprek te gaan.

 

De voordelen van het platform

Een van de voordelen van het G40 netwerk is dat we hen faciliteren door vragen en antwoorden te verbinden en gemeenten met elkaar in contact te brengen. Tevens worden er, naast de landelijke bijeenkomsten, ook driemaal per jaar (digitale) regio-overleggen georganiseerd. Tot slot zijn er werkgroepen over onder andere de VNG-actieagenda, personeel en de C2000 en meldkamersamenwerking. Vanuit deelnemende gemeenten zijn veelgehoorde argumenten om aan te sluiten bij de G40 het bundelen van krachten en samen op te trekken en het leren van elkaars ervaringen.

 

Het faciliteren van het M150 Platform Handhaving

Tweemaal per jaar organiseren wij ook fysieke bijeenkomsten voor de M150 gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en kunde met elkaar te delen. De opzet van deze landelijke bijeenkomsten zijn gelijk aan de opzet vanuit de G40. We starten altijd met een lekkere lunch. Ook hier wordt voorafgaand geïnventariseerd welke onderwerpen spelen, zodat hier passende sprekers voor gezocht kunnen worden. Daarnaast wordt er tijdens de bijeenkomsten ruimte geboden om met elkaar te sparren en in gesprek te gaan. Er zijn geen kosten aan het netwerk verbonden.

 

Voorbeelden van onderwerpen

Om een beter beeld te geven van onderwerpen die langskomen bij landelijke-, of regio bijeenkomsten, zijn hieronder een aantal voorbeelden geformuleerd:

  • Informatiegestuurd handhaven;
  • VNG-actieagenda;
  • Handhavingsarrangementen;
  • Ondermijning;
  • Duurzame inzetbaarheid van personeel;
  • Het gebruik van bodycams;
  • Handhavingsuitvoeringsplan (HUP);
  • Hoe om te gaan met agressie;
  • Bestuursrechtelijke handhaving.

 

Eerst volgende bijeenkomsten

De landelijke bijeenkomsten van de G40 zijn dit jaar gepland op 11 april  en 3 oktober. Voor de M150 zijn deze gepland op 18 april en 10 oktober.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten of het netwerk in het algemeen? Neem gerust contact op met Leanne Sixma of Julia Overberg via het sturen van een e-mail naar g40@platformhandhaving.nl of naar m150@platformhandhaving.nl.