Handhaving en de basis op orde: 10 stappen

Handhaving en de basis op orde. Met deze 10 stappen maken we aan de hand van een ontwikkelplan de vertaalslag naar de praktijk.

Regelmatig werkt AVH aan ontwikkelplannen voor gemeenten. Hierin onderzoeken wij in welke ontwikkelingsfase een (handhavings)team zich bevindt en welke acties er nodig zijn voor een volgende stap. Deze stap wordt bepaald in afstemming met het bestuur en de teammanager. In dit proces halen wij beelden op over het ideale handhavingsteam en de gewenste ontwikkeling. Al biedt het ontwikkelplan concrete handvaten voor deze ontwikkeling, we gaan ook vaak aan de slag bij een gemeente om gezamenlijk de volgende stap te zetten. In dit artikel laten we zien uit welke acties die volgende stap bestaat.

Met welke zaken gaan we aan de slag?

Op basis van het ontwikkelplan beginnen we met een concrete vertaalslag naar de praktijk. Natuurlijk kent elke gemeente zijn eigen problematiek en dynamiek, maar over het algemeen is het van belang om te starten met het:

  • bewegen van reactief werken naar proactief werken;
  • onderzoeken van informatie: wat zijn de hotspots? En hoe kunnen de boa’s hierop gestuurd worden?
  • in verbinding brengen van boa’s met inwoners, ondernemers en externe professionals;
  • kennen van knelpunten en het signaleren van trends;
  • (durven) aanspreken op gedrag en indien nodig optreden;
  • uitstralen van gezag (in relatie tot de stap hierboven);
  • kennen van bevoegdheden;
  • creëren van onderling vertrouwen.

En hoe ziet dit eruit?

Vervolgens gaan wij in de praktijk aan de slag met het team en brengen wij duurzame veranderingen aan. Hieronder vallen de volgende stappen:

1. Afstemmen en communiceren van de stip op de horizon

met het bestuur en management bespreken wij hoe het ideale professionele handhavingsteam eruit zou moeten zien. Wij geven hier woorden aan die we delen in een sessie met het team.

2. Werken aan cultuur 

We verzorgen momenten waarin we bespreken hoe men met elkaar omgaat (en dient om te gaan). Dit doen wij op een laagdrempelige manier die aansluit bij de praktijk van boa’s. Uiteraard wordt er gedurende het hele proces oog gehouden en aangesproken op cultuur en gedrag;

3. Wijkindeling

In het kader van wijkgericht werken zorgen wij (in samenwerking met het team) voor een wijkindeling en heldere communicatie hiervan. Hierbij sturen wij op het in verbinding brengen van de boa’s met diverse betrokkenen in de wijk. Zo is het van belang dat de wijkboa contact zoekt met de melder om meer informatie over een melding te verwerven. Daarnaast werken wij aan het in contact brengen van de boa met betrokken ondernemers en externe professionals om ‘te kennen en gekend te worden’.

4. Meldingen

We kijken kritisch naar hoe men omgaat met meldingen, is er bijvoorbeeld één grote ‘bak’ aan meldingen? Wij zorgen voor coördinatie van de meldingen om het volgende te voorkomen: ‘Alles is van iedereen, dus niks is van iemand’.

5. Stroomlijnen van informatie

Naast de meldingen onderzoeken wij andere informatiestromen, zoals de dagrapportages of contacten met het Klantcontactcentrum. Deze informatie stroomlijnen en verwerken we, bijvoorbeeld in een briefing (zie hieronder).

6. Briefing

Door een complete briefing sturen wij actief op de inhoud, zoals het indelen van de hotspots op de goede momenten van de dag. Denk hierbij aan parkeeroverlast gedurende haal- en brengtijden rondom scholen.

7. Handboek

Het opstellen van een handboek waarin alle ‘huis, tuin- en keukenregels’ staan. Dit borgt praktische zaken. Het vormt een naslagwerk voor de huidige medewerkers, maar ook een onderdeel van het inwerken van nieuwe medewerkers.

8. Werkprocessen

In aanvulling op het handboek zorgen wij ook voor een duidelijke beschrijving en communicatie van de belangrijkste werkprocessen. Dit draagt bij aan een gelijke werkwijze van een bepaalde taak, bijvoorbeeld het ruimen van weesfietsen.

9. Bevoegdheden

Het uitwerken en actief communiceren van de bevoegdheden. Dit geldt voor zowel ervaren medewerkers ter opfrissing als ter lering voor nieuwere medewerkers. Wij zien in de praktijk dat dit de rol en het zelfbewustzijn van de boa’s versterkt: van jong tot oud. In een sessie maken wij dit pragmatisch door casussen voor te doen en te laten beleven door én met de boa’s. Hierdoor beklijft het beter.

10. Praktische zaken die het werk makkelijker maken

We gaan aan de slag met het op orde brengen van de aanvraag categoriale beschikking en het handhavingsarrangement met de politie. Dit maakt het werk uiteindelijk makkelijker.

Tenslotte…

Gedurende het hele proces is het van groot belang dat het team wordt meegenomen. Niet alleen voor het behalen van het eindresultaat, maar ook voor de teamgeest en het (zelf)vertrouwen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het ontwikkelplan en de bijbehorende stappen? Of werkt u aan een ontwikkeltraject en zijn er vragen over één van deze stappen? Wij helpen u graag met raad én daad. Neem contact op met Saskia Hofman: 06 14 85 41 40 of saskia@veiligheidenhandhaving.nl