Wat zijn de nieuwe beleidsregels voor de BOA in 2018?

Per 1 januari 2018 is de verwachting dat er nieuwe beleidsregels voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van kracht gaan. Maar wat houden de veranderingen precies in en wat betekent dit voor het werk van de BOA? In dit artikel nemen we je stapsgewijs door de belangrijkste veranderingen heen, zodat je weet wat je te wachten kan staan.

Belangrijkste veranderingen voor de BOA:

 • In de herziende beleidsregels is het noodzaakcriterium anders omschreven omdat dit geen taak van de toezichthouder meer is. Er wordt nu gesproken van “Indien nodig…”.
 • Op dit moment is de inhuur van BOA’s alleen mogelijk voor het domein Openbare Ruimte, dit wordt echter per 1 januari 2018 ook mogelijk voor het domein Onderwijs (III) en Openbaar vervoer (IV).
 • Het screeningsprofiel voor de BOA gaat veranderen. Op dit moment solliciteert de BOA wanneer hij/zij een VOG heeft. Dit kan in de toekomst aangevuld worden door advies van de (direct) toezichthouder. Daarnaast gaat er een specifiek screeningsprofiel voor de BOA gebruikt worden.
 • De bekwaamheidseisen worden aangepast. Het zal namelijk niet meer mogelijk zijn om na afloop van de geldigheid van ‘het getuigschrift BOA’ opnieuw een basisexamen te doen en op basis daarvan opnieuw een akte aan te vragen. Voor een verlenging van een akte of voor een nieuwe akte moet worden voldaan aan de eis van permanente her- en bijscholing. Hierdoor is het niet meer mogelijk om zonder de PHB te wisselen tussen verschillende werkgevers. Dit heeft tot gevolg dat het aantal BOA’s zonder akte steeds minder zal worden.
 • In de domeinenlijsten I en II zijn de bevoegdheden van art. 45 ‘Luchtverkeersregelement’ en ‘Monumentenwet’ vervangen door art. 19 ‘Besluit luchtverkeer’ en ‘Erfgoedwet’.
 • Met betrekking tot ontheffing van de bekwaamheidseis is in de nieuwe beleidsregels het diploma van ‘Vrijwillige politie 2.0’ als getuigschrift toegevoegd. Voorheen was dit enkel het diploma ‘Vrijwillig ambtenaar van de politie’, waardoor een ‘nieuwe’ VAP niet meer in aanmerking kon komen voor de ontheffing van de bekwaamheidseis.
 • Omtrent de afhandeling van klachten gelden er nieuwe uitgangspunten:
 • De DTH maakt, eventueel na overleg met de TH, de afweging of een oordeel van de DTH of TH over de klacht gewenst is.
 • Bejegeningsklachten worden afgedaan door de werkgever in overleg met de DTH.
 • Indien het geen klacht betreft over de rechtmatigheid en behoorlijkheid van toepassing van bevoegdheden doet de DTH de klacht af.
 • In het geval dat een klacht die de rechtmatigheid en behoorlijkheid van de uitoefening van de bevoegdheden als BOA raakt, geeft de TH een oordeel, dat in acht wordt genomen door de werkgever bij de afhandeling van de klacht.

 

Meer informatie is te vinden in de Staatscourant waarin de beleidsregels en de domeinen waarin BOA’s werkzaam zijn worden toegelicht.