Recidive verminderen binnen uw gemeente

Sanne Wakker
Procesregisseur / Projectleider

‘Binnen beginnen om buiten te blijven’, dit motto mag wat onze adviseur Sanne Wakker betreft nog veel bekender worden onder de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (PI’s).

“Als een gedetineerde vrijkomt heeft hij of zij recht op een nazorgtraject vanuit de gemeente van herkomst. Een Coördinator Nazorg gaat dan met deze ex-gedetineerde aan de slag als het gaat om ondersteuningsvragen, zoals het zoeken naar huisvesting of het starten van een arbeidstraject.

Zet zo vroeg mogelijk het nazorgproces in
Justitie en gemeente werken samen aan de terugkeer van een gedetineerde in de samenleving en de voorbereiding van die terugkeer. Justitie is verantwoordelijk voor de tijd binnen detentie en nazorg biedt zich aan zodra iemand uit detentie komt. Het overkoepelende doel van beide partijen is het terugdringen en voorkomen van recidive en overlast. Zelfs binnen 48 uur na vrijlating recidiveert alweer een groot gedeelte van de ex-gedetineerden. Dit betekent dat het nazorgproces zo vroeg mogelijk ingezet moet worden om van betekenis te kunnen zijn en een zo groot mogelijk verschil te kunnen maken in het leven (na detentie) van een ex-gedetineerde. Voor het zo vroeg mogelijk inzetten van begeleiding, is het van groot belang dat de samenwerking tussen de verschillende partijen, met name tussen justitie en de gemeente, zo vroeg mogelijk begint. Als zij nauwer gaan samenwerken, kunnen ze ervoor zorgen dat de begeleiding en hulp die ze bieden aan ex-gedetineerden beter op elkaar aansluit. Het is van belang dat er een eenduidig en duidelijk beeld ontstaat over de gedetineerde en dat dit beeld al in een zo vroeg mogelijk stadium, tijdens hun detentietijd, vastgesteld wordt.

Aanpak binnen het nieuwe Justitieel Complex in Zaanstad
Bij het openen van het nieuwe Justitieel Complex in Zaanstad is daarom ingezet op het ‘binnen beginnen om buiten te blijven’ principe. Hiervoor was een sterkere samenwerking nodig tussen gemeente en gevangeniswezen, waar dan ook behoorlijk op is ingezet. Zo is er bijvoorbeeld een overleg opgezet, het zogenoemde instroomberaad, waar gedetineerden worden besproken de week nadat ze ingestroomd zijn. Tijdens dit overleg zitten zowel gemeentelijke Coördinatoren Nazorg, casemanagers als de reclassering aan tafel. Op deze manier wordt er al zodra de gedetineerde binnen is een plan opgesteld voor de gedetineerde, in samenwerking met de betrokken ketenpartners, waar de gehele detentieperiode mee aan de slag gegaan wordt ter voorbereiding op de verwachte vrijlating.

Verminder recidive binnen uw gemeente
Het is dus in uw gemeente van belang dat er voldoende aandacht is voor de samenwerking tussen gemeente en gevangeniswezen, zodat u hierdoor passende ondersteuning kunt bieden aan ex-gedetineerden. Met sluitende ondersteuning kunt u zorgdragen voor een vermindering van de recidive, waar zowel de ex-gedetineerde als de samenleving bij gebaat zijn. Als adviesbureau zijn wij gespecialiseerd en hebben we ervaring opgedaan in het begeleiden en optimaliseren van nazorgprocessen. Graag helpen wij uw gemeente bij dit specifieke onderwerp en bieden we ondersteuning zodat u dit proces zo optimaal mogelijk kan inrichten.”