Regeerakkoord samenvatting veiligheid

Voor de verkiezingen gaven wij een overzicht van de veiligheidsthema’s in de partijprogramma’s. Wat is daarvan terechtgekomen in het regeerakkoord?
Regeerakkoord samenvatting Veiligheid
Klik op de afbeelding voor pdf

Voor de verkiezingen gaven wij een overzicht van de veiligheidsthema’s in de partijprogramma’s. Wat is daarvan terechtgekomen in het regeerakkoord? Het is in ieder geval geen kort regeerakkoord op hoofdlijnen. Op het gebied van veiligheid komt er oplopend op verschillende thema’s opgeteld structureel 1 miljard euro bij. Het stramien is zowel hard aanpakken als investeren in preventie. Hieronder vatten wij het kort samen. Klik op de afbeelding hiernaast voor een samenvatting per thema.

Verstevigen aanpak ondermijning

Op ondermijning wordt de ingezette koers van het vorige kabinet voortgezet. De kern is versterken van de slagkracht door betere (internationale) samenwerking, meer capaciteit en middelen, betere gegevensuitwisseling, aangepaste regelgeving en hardere aanpak criminelen en zij die ondermijning faciliteren. Daarnaast wordt ingezet op een brede integrale wijkaanpak om nieuwe aanwas te voorkomen, zie zorg en veiligheid.

Samen voorkomen is beter dan genezen

De preventie zit verspreid in verschillende hoofdstukken van het regeerakkoord. In de paragraaf preventie ligt de nadruk op de integrale wijkaanpak om verschillende vormen van criminaliteit zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Van jeugdcriminaliteit, ondermijning en problematisch drugsgebruik tot radicalisering en extremisme in de breedste zin.

In andere hoofdstukken vinden we ook onderwerpen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en het voorkomen van overlast en criminaliteit. Denk daarbij aan het verlagen van de verkeerssnelheid, vergunningstelsel voor prostitutie in combinatie met schrappen bestuurlijke boete, veiligheid op school, verbeteren kansen op de arbeidsmarkt voor jong en oud, aanpak armoedeval en schuldenproblematiek en bescherming van kwetsbare vrouwen.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in gezondheid. Het preventie-akkoord wordt voortgezet en mentale weerbaarheid wordt toegevoegd. Er zijn suggesties om de druk op de crisiszorg te verminderen, zoals meer nadruk op passende zorg en inzet van de praktijkondersteuner en 24/7 bereikbaarheidsdienst voor medewerkers in de GGZ.

Aandacht voor de digitale samenleving, maar is het genoeg?

De nieuwe regering investeert in de digitale samenleving en heeft daarbij oog voor de digitale veiligheid. Er komt een brede meerjarige aanpak, maar nog zonder prijskaartje. Dat wordt mogelijk de achilles binnen deze aanpak, want het zal deels gedaan moeten worden door politie en inlichtingendiensten die op een ander thema ook aan de bak moeten. En dan ligt er wel geld. Andere kanttekening is dat in andere paragrafen wordt ingestoken op gegevensdeling en uit deze paragraaf spreekt terughoudendheid. Mogelijk speelt op digitalisering toch een onderschatting van de opgave en vooral de risico’s.

Doorzetten van modernisering justitieketen en aanpak polarisatie

De ingezette modernisering van de strafketen en de ketenaanpak wordt doorgezet. In het nieuwe regeerakkoord staat weinig concreets over het nieuwe boa-stelsel. Wel staan er verwijzingen richting de aanpak en toezicht op milieucriminaliteit.

Bestrijding van (online) discriminatie, haatzaaien, racisme en polarisatie in de meest brede zin komt uitgebreid terug. De aanpak richt zich daarbij op individuen, bedrijven en organisaties. Het voorkomen van etnisch profileren wordt hierbij specifiek benoemd. De verschillende inspecties krijgen extra middelen om hun taken beter uit te voeren.

Andere wellicht relevante onderwerpen zijn dat een gewijzigde uitvoering van het migratiebeleid ertoe moet leiden dat gemeenten straks niet meer verantwoordelijk zijn voor zelfstandige opvang. De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten worden overgenomen. Daarnaast wordt een verkenning uitgevoerd naar het lokaal bestuur en de rol van de burgemeester. Of dit ook gevolgen heeft voor diens bevoegdheden staat er niet.

Op basis van de lessen uit de coronacrisis wordt pandemische paraatheid versterkt. Gemeenten zien dit onder andere terug in het versterken van de publieke gezondheidszorg. Ook wordt overwogen een Chief Medical Officer, die vanuit technisch-inhoudelijke kennis opereert, kan bijdragen aan betere publieke zorg.

Conclusie

Kortom, de aanpak op ondermijning wordt doorgezet, er komt meer aandacht voor een brede integrale wijkgerichte aanpak. Waarbij er ook wordt ingezet om toegang tot school, werk en de aanpak van armoede. Belangrijke leefgebieden in het voorkomen van criminaliteit en recidive. Nieuw is de aandacht voor de aanpak van alles wat leidt tot (online) polarisatie. Dat gaat weerslag krijgen op het veiligheidsdomein, het hoe zal afhangen van de maatregelen.

De digitale samenleving is een apart thema in het regeerakkoord, maar hieruit spreekt niet een overtuigende sense of urgency. Terwijl juist dit een thema is waarbij nationale regie met lokaal draagvlak noodzakelijk is. Doen we dat niet dan lopen we straks net als ondermijning constant achter de feiten aan. Hier zal wellicht de regio dan toch zelf de handschoen moeten oppakken om de regering wakker te schudden.

Is het alleen kommer en kwel? Nee, er zitten genoeg hoopvolle intenties in. Het valt en staat echter met de uitwerking en uitvoering. Maar daar zijn we gelukkig zelf bij, want op lokaal niveau maak en zie je soms pas echt het verschil!

  • Overtuigd dat jij het verschil maakt? Deel het dan zodat andere kunnen leren en de politiek het ziet.
  • Hulp nodig bij het verschil maken? Kijk wat wij kunnen bieden en neem contact op.
  • Wil jij het verschil maken? Wij zoeken nog steeds adviseurs.

Maak kennis met Joris Heerkens

Joris Heerkens Veiligheid en HandhavingDit artikel ‘Regeerakkoord samenvatting veiligheid’ is geschreven door Joris Heerkens. Joris is een ervaren beleidsmedewerker binnen het veiligheidsdomein. Hij is in staat om complexe zaken scherp en overtuigend op te pakken. Joris is gedreven, vol passie in zijn werk, een teamspeler, scherp, kritisch en meedenkend. Daarnaast is hij een verbinder en weet hij goed de schakel te zijn tussen bestuur en uitvoering. Door zijn out-of-the-box benadering, het leren door te doen, zien en ervaren creëert hij draagvlak en zorgt hij voor duurzame ontwikkeling.

Neem contact op met Joris via joris@veiligheidenhandhaving.nl of 06 25 23 58 57.