Handhaving uitvoerings-programma (HUP)

Handhavingsafdelingen zijn volop in ontwikkeling. Ze werken hard aan professionalisering om aan te sluiten bij de visie op de BOA 2020 van de VNG. Dat geldt ook voor het team Buitenruimte in de Gemeente Amstelveen. Er was behoefte aan een beleidsdocument met een duidelijke formulering van de verwachtingen voor de handhaving openbare ruimte. Deze verwachtingen moesten worden vertaald naar concrete, meetbare resultaten. Het imago van de handhavers speelde daarbij een belangrijke rol: welke rol zij spelen en wat dat betekent voor hun taakuitvoering. Ook was er de wens om vanuit het handhavingsuitvoeringsprogramma een sterke link te leggen met het integrale veiligheidsplan, zodat het team beter aansluiting kon vinden met het veiligheidsdomein.

Onze aanpak formulering uitvoeringsprogramma
Om te komen tot een formulering was het voor onze adviseur Gert-Jan Schippers van belang om breed binnen en buiten de organisatie de beelden en verwachtingen op te halen en om hierover in een aantal sessies tot consensus te komen. Ook de communicatie vanuit de handhavers naar burgers en partners werd hierin meegenomen (hoe worden er er beelden van buiten naar binnen gehaald). We voerden dit uit door het afnemen van interviews met medewerkers en partners. Daarnaast namen we relevante documenten in de analyse mee en brachten we kennis en ervaring in vanuit andere gemeenten.

Met als resultaat
Dit alles heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte 2017-2018 (HUP). Het HUP wordt nu gebruikt om de inzet van het team effectief in te kunnen vullen en er is voor zowel interne als externe partners meer duidelijkheid gekomen over de rol en verantwoordelijkheid van het team buitenruimte.

Gert-Jan Schippers Veiligheid en Handhaving
Voor meer informatie neemt u contact op met Gert-Jan Schippers.

Wat is een HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP)? 

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma is het jaarprogramma voor handhaving en komt voort uit het vierjaarlijkse handhavingsbeleidsplan. In het handhavingsbeleidsplan worden de kaders van het beleid vastgesteld en de prioriteiten van de handhaving. Het doel van het HUP is dat het richting geeft aan de inzet van een de handhavers openbare ruimte en het beleid vertaalt naar concrete doelstellingen voor het betreffende jaar. Door een gezamenlijk beeld te hebben van de rol van het team, de prioriteiten binnen de beoogde resultaten en de manier van werken, kan het team gerichter keuzes maken over de inzet. Er kan vooraf bepaald worden waarop verantwoord moet wordenDoor het vertalen van jaardoelen naar operationele opdrachten per maand of zelfs per dag, ontstaat er niet alleen meer helderheid voor het team zelf maar ook voor interne en externe partners. Onze ervaring is dat het de effectiviteit, de samenwerking, de kwaliteit en het werkplezier bevordert.