Opstellen visie met verbeteraanpak

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft een visie opgesteld voor gemeente Gouda met de daarbij horende verbeteraanpak.

AANLEIDING
Het werkveld van handhavingsteams is volop in beweging. Diverse ontwikkelingen zorgen voor deze beweging. Zo trekt de Nationale Politie zich steeds verder terug uit de lokale veiligheidsaanpak, zijn gemeentelijke organisaties volop in ontwikkeling en wordt er door de samenleving een steeds groter beroep gedaan op handhaving. Een belangrijke randvoorwaarde voor een professioneel handhavingsteam is een strategische visie op handhaving en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van handhavers.

De gemeente Gouda heeft Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving gevraagd een visie op te stellen voor de periode 2018-2022  met de daarbij horende verbeteraanpak.

AANPAK AVH

Informatieverzameling
Om tot deze visie te komen hebben we interviews gehouden met het team, het management en interne en externe partners van de gemeente Gouda. Deze interviews vormden de basis voor de werksessies. Het doel van deze sessies was om tot een gezamenlijke visie te komen.

Visiedocument
In het visiedocument komen verschillende thema’s aan de orde. Zo gaan we in op leefbaarheid & veiligheid, wijkgericht werken, informatiegestuurd handhaven, integraal werken en samenwerken. Ook is er aandacht voor de verschillende taken waarop handhaving actief is zoals parkeren, milieu, jeugd en ondermijning. De visie geeft inzicht in hoe de handhaving in Gouda volgens betrokkenen er uit zou moeten zien. Wat de stip op de horizon is. De geformuleerde verbeteraanpak geeft vervolgens weer hoe dit te bereiken is.

De visie is aan het hele team gepresenteerd. Door het team in de verschillende fasen actief te betrekken is er een gedragen visie ontstaan waar de teamleden zich in herkennen. De visie is daarna bestuurlijk vastgesteld.

Verbeteraanpak
Na het opstellen van de visie is de verbeteraanpak verder uitgerold binnen het team. In kleine groepen, van handhavers en leden van het management, zijn verschillende onderwerpen van het verbeterplan verder uitgewerkt. De onderwerpen waren:

  • Samenwerken
  • Wijkgericht werken
  • Informatiegestuurd werken
  • Integraal werken


RESULTAAT
Resultaat van onze inzet is een gedragen visiedocument en verbeteraanpak. Daarnaast is er een infographic opgesteld dat het visiedocument en de verbeteraanpak visualiseert. Deze informatieve illustratie is gemaakt om betrokkenen te informeren. Deze infographic is verspreid over de verschillende afdelingen binnen de gemeente Gouda.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt inhoudelijke advisering op veiligheidsthema’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Lees hier meer over onze diensten of neem contact op voor meer informatie.