Beleidsregels paracommerciële horeca

AVH stelde een set aan beleidsregels paracommerciële horeca op voor de nieuwe gemeente Zevenaar. 'AVH heeft ons compleet ontzorgd op dit project.'

“Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft ons compleet ontzorgd op dit project. We kregen deze klus intern lastig geklaard, zo was er ineens licht in de tunnel. Vanaf het eerste contactmoment was er volle vertrouwen dat we een goede, fijne partner aan onze zijde hadden staan. Naast de professionele kennis en kunde was er vooral ook het fijne contact dat maakte dat er goed werd geschakeld. Alsof je elkaar al jaren kende. Er was prima samenwerking (interviews, informatieavonden, afstemming), afspraken zijn nagekomen, planningen gehaald en we zijn tevreden met het resultaat. Een tevreden opdrachtgever, dat maakt dat we elkaar nog regelmatig opzoeken en contact hebben.” Rob Gerritsen, hoofd afdeling VTH, gemeente Zevenaar.

Aanleiding en opdracht

In 2018 zijn de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar gefuseerd tot de gemeente Zevenaar waarbij binnen twee jaar het beleid moest zijn geharmoniseerd. In oktober 2019 is de Drank- en horecaverordening Zevenaar geharmoniseerd en vastgesteld. Hierbij ontbraken echter nadere regels rondom de ontheffingen. Aan AVH is gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor een set aan beleidsregels paracommerciële horeca die gedragen wordt door alle partijen, aansluit bij de Drank- en Horecaverordening Zevenaar 2019 en die past binnen het karakter van de nieuwe gemeente Zevenaar.

We hebben gekozen voor een domeinoverstijgende benadering inclusief participatietraject. Paracommerciële horeca gaat namelijk niet alleen over het schenken van alcohol en ongelijke concurrentie maar ook over veiligheid, gezondheid, economie, sportverenigingen en subsidies, jeugd, overlast, lokale voorzieningen en sociale cohesie in kleine woonkernen.

Onze adviseurs Saskia Hofman en Joris Heerkens hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld en vervolgens uitgevoerd.

Aanpak

Stap 1: Dataverzameling en analyse:
Het verzamelen en bestuderen van de achterliggende documenten zoals de oude en nieuwe beleidsdocumenten. Ook hebben we gekeken naar aangrenzend beleid, het beleid in de regio en het aantal en soort paracommerciële instellingen in de gemeente.

Stap 2: Interviews en duiding
We hebben interviews gehouden met verschillende stakeholders om te horen hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en ervaren. Bestuurlijk hebben we gesproken met de burgmeester en de wethouder economische zaken. Ambtelijk spraken wij met de adviseurs sport, gezondheid, wijkgericht werken, veiligheid en juridische zaken. Ook spraken wij met de uitvoerders van het beleid zoals de boa, de vergunningverlener en wijkagent. En we spraken met de vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland. Zo ontstond een goed beeld van de daadwerkelijke situatie in Zevenaar.

Stap 3: participatiebijeenkomsten
Op basis van de uitkomsten van stap 2 is er voor gekozen om drie participatiebijeenkomsten te organiseren: een voor de sportverenigingen, een voor de schutterijen en buurthuizen en als laatste een bijeenkomst voor de reguliere horeca. Het doel van de bijeenkomst was ophalen welke regels de (para)commerciële horeca passend zouden vinden bij de gemeente Zevenaar en met voldoende draagvlak. Deze sessies werden begeleid door AVH. Bij de sessies waren altijd ambtenaren van de gemeente aanwezig.

Stap 4: beleidsregel paracommerciële horeca
Op basis van stap 2 en 3 is een concept beleidsregel paracommerciële horeca gemeente Zevenaar opgesteld. De beleidsregel hebben we voorzien van een uitgebreide toelichting van het proces en de onderbouwing van de beleidskeuzes. Na het verwerken van de feedback is er een definitieve versie van de beleidsregels opgeleverd.

Resultaat

  • Een onderbouwde en gedragen set aan beleidsregels paracommerciële horeca die past bij de gemeente Zevenaar.
  • De opdrachtgever is bij elke processtap geïnformeerd en betrokken. Op die manier worden de beleidsregels zowel intern als extern gedragen.
  • Een begeleidend advies met een beeld van de interne processen en suggesties ten aanzien van handhaving, implementatie en toekomstige aanpassing van verordeningen.

Interesse?

Onze adviseurs zijn multifunctioneel inzetbaar voor beleidsadvisering en beleidsimplementatie op het gebied van openbare orde en veiligheid, handhaving en APV. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, neem contact met ons op.