Onderzoek capaciteit team handhaving

We gaven advies over de gewenste formatie voor het team handhaving, opgebouwd in drie scenario’s

AANLEIDINGGemeente Someren
Gemeente Someren wilde graag een onderzoek naar de capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) van het team handhaving van de afdeling Beheer en Uitvoering. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving is gevraagd om te komen tot een advies over de gewenste formatie voor het team, opgebouwd in drie scenario’s (minimaal, basis en optimaal). In de scenario’s keken we naar het uitvoeringsniveau en welke kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit hierbij nodig is.

Voorafgaand aan het onderzoek benoemde de gemeente dat zij te maken heeft gehad met incidenten die een impact hebben gehad op de uitvoering van toezicht en handhaving. Het team bestaat voor een deel uit tijdelijke/externe medewerkers. Dit zorgt voor druk op de capaciteit. Ook zijn er diverse (landelijke) ontwikkelingen die op het team afkomen, waarbij gekeken moet worden welke impact dit heeft op het team en de benodigde capaciteit.

AANPAK AVH
Als onderzoeksmethoden is gebruik gemaakt van interviews, deskresearch en een gezamenlijke werksessie. In de werksessie zijn de eerste uitwerkingen van de scenario’s gemaakt. Tijdens deze sessie zijn de verschillende taken van het team nader bekeken en gekoppeld aan de scenario’s.

Het minimale scenario is gedefinieerd als het scenario waarin alle klachten en meldingen worden behandeld en alle taken, werkzaamheden en projecten op prioriteitsniveau 1 en 2 worden uitgevoerd. Het basisscenario is het scenario waarbij het minimale scenario de basis vormt, plus het feit dat men voorbereid is op de aanstaande ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de terugtrekking van ketenpartners op bepaalde thema’s (met name de politie en de Veiligheidsregio). Het optimale scenario is hetzelfde als het basisscenario, alleen dan voorzien van een kwaliteitsslag door meer beschikbare uren.

RESULTAAT
De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een analyserapport die vertaald is naar een adviesrapport. Van alle scenario’s is in kaart gebracht wat dit vraagt aan FTE en kosten. Verder is concreet advies gegeven voor het bereiken van het optimale scenario. Onder andere in context tot de verhouding vast personeel en inhuur en het takenpakket.

Overige adviezen hadden betrekking op communicatie, de informatievoorziening en informatiegestuurd werken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn uiteindelijk gepresenteerd aan de Commissie Burger en Bestuur. Dit werd goed ontvangen. Men gaf aan in te gaan zetten op het realiseren van het optimale scenario.

Gemeente Someren: “We hebben onder tijdsdruk een gedegen analyse en advies van AVH ontvangen. Jullie zijn goed bereikbaar geweest, snel ingelezen en deskundig op  het gebied van toezicht en handhaving. AVH is een goede sparringpartner, ook om onze situatie af te zetten tegen andere organisaties. Julie waren prima voorbereid en bereikbaar voor vragen. Wat ook nodig was gezien het korte tijdsbestek waarin een en ander tot stand moest komen. Ook een toelichting bij de gemeenteraad verliep in goed overleg; met de juiste accenten en punten op de i. Kortom: goed, betrouwbaar, snel en deskundig.”

INTERESSE?
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt inhoudelijke advisering op veiligheidsthema’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Lees hier meer over onze diensten of neem contact op voor meer informatie.