Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4. Wijziging of annulering van de opdracht
Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 7. Offertes
Artikel 8. Honorarium
Artikel 9. Deellevering
Artikel 10. Overschrijding leveringstermijn
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Eigendommem van de opdrachtgever
Artikel 13. Eigendommen van de opdrachtnemer
Artikel 14. Vertrouwelijke informatie
Artikel 15. Misbruik
Artikel 16. Afwikkeling van geschillen

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer: onder opdrachtnemer wordt verstaan Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (hierna: ‘AVH’), statutair gevestigd te Lunteren, alsmede haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.
 • Diensten: alle diensten die door AVH in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.
 • Opdrachtgever: de contractpartij van AVH
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen AVH en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.
 • Partijen: AVH en Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met AVH. De opdrachtnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door AVH bij de uitvoring van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt door AVH van de hand gewezen, tenzij schriftelijk aanvaard doorAVH.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij in onderlinge overeenstemming tussen AVH en de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • AVH behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1. Alle offertes van AVH hebben een geldigheidsduur van drie maanden vanaf offertedatum, tenzij anders aangegeven op de offerte.

Artikel 4. Wijziging of annulering van de opdracht

 • 4.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 4.2. Wanneer de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht wenst, moet dit door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • 4.3. Aangebrachte veranderingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 10 van overeenkomstige toepassing.
 • 4.4. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer 20% van het afgesproken bedrag te betalen als annuleringskosten. Verder is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer

 • 5.1. AVH zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. AVH zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
 • 5.2. AVH zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen AVH. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever dan zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de arbeidsomstandigheden van de medewerker van AVH voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever AVH vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 • 5.3. Indien AVH een dergelijke zaak noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichting gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van AVH.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 • 6.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan AVH worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van AVH opvolgen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.
 • 6.2. Indien gegevens niet tijdig zijn verstrekt, de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft AVH het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7. Offertes

 • 7.1. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 7.2. De door bij de overeenkomst betrokken partijen ondertekende offerte geldt als contract.

Artikel 8. Honorarium

 • 8.1. De door opdrachtnemer geoffreerde en gefactureerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting. De omzetbelasting zal apart vermeld worden op de factuur of offerte.
 • 8.2. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 • 8.3. In geval van niet tijdige betaling, komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtnemer.
 • 8.4. Bij wanbetaling is AVH gemachtigd de samenwerking eenzijdig te verbreken.

Artikel 9. Deellevering

 • 9.1.  Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, wordt de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Overschrijding leveringstermijn

 • 10.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij een dergelijke zaak uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door de opdrachtnemer niet aangehouden kan of kunnen worden, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de dan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata. De dan afgesproken leveringsdatum of data heeft een maximale termijn van dertig dagen.

Artikel 11. Overmacht

 • 11.1. Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer, ontslaat dit de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
 • 11.2. In geval van overmacht bij de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. De opdrachtgever dient ook in dit geval het auteursrecht (art. 19) te respecteren.
 • 11.3. De opdrachtnemer is gehouden de schade voor de opdrachtgever veroorzaakt door de overmacht zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Eigendommem van de opdrachtgever

 • 12.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, went de opdrachtnemer dezelfde zorg aan die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 • 12.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 13. Eigendommen van de opdrachtnemer

 • 13.1. Schetsontwerpen en al dan niet digitale beelddragers blijven te alle tijde eigendom van de opdrachtnemer.
 • 13.2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie

 • 14.1. De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
 • 14.2. Van het door AVH verstrekte materiaal en informatie mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVH.
 • 14.3. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van AVH, berust uitsluitend bij AVH, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 15. Misbruik

 • 15.1. AVH is in de positie over te gaan tot eventuele onmiddelijke uitsluiting van de betreffende opdrachtnemer, wanneer er sprake is van gedraging in strijd met deze algemene voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de diensten van AVH.

Artikel 16. Afwikkeling van geschillen

 • 16.1. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Den Haag, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van AVH om het geschil desgewenst bij de rechter in de woonplaats van de koper aanhangig te maken