Trainingen

Onze trainingen zijn er op gericht om uw handhavingsteam naar een hoger niveau te brengen. Door samen met de leidinggevende het ontwikkelperspectief te bepalen, zorgen wij voor een compleet aanbod op maat. In alle trainingen komt het ontwikkelperspectief terug.

Veel trainingen voor handhavers worden versnipperd aangeboden waardoor een duidelijke samenhang ontbreekt. Door de trainingen aan elkaar te verbinden ontstaat een veel groter leereffect en rendement. Wij geloven dan ook in het vooraf goed bepalen van de ontwikkelbehoefte van uw team. De trainingen bieden we vervolgens afgestemd op deze behoefte op maat aan. Of het gaat om een training wijkgericht werken, een AED training of omgaan met honden, ze dragen allemaal bij aan het ontwikkeldoel dat vooraf is bepaald. U krijgt daarbij regelmatig terugkoppeling op de voortgang van de ontwikkeling van uw handhavers en samen bepalen we of de ingeslagen route succesvol is en wat de vervolgstappen zijn.

Op deze pagina doen we een greep uit ons trainingsaanbod. We gaan graag met u in gesprek over uw specifieke behoefte en dat van uw team.

Ons aanbod van trainingen

Wij organiseren regelmatig onze trainingen en stellen ze graag af op maat. Meer weten of op zoek naar een training die bij uw organisatie past? Neem contact op met Gert-Jan Schippers om de mogelijkheden te bespreken.

Gert-Jan Schippers Veiligheid en Handhaving
Gert-Jan Schippers

Tel: 06 11 36 68 47
Stuur een e-mail

Een vijfdaagse opleiding voor boa-coördinatoren en senior boa’s. Een opleiding gericht op operationeel management bij handhavingsteams. Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit en de docenten komen uit de praktijk. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast. Docent is Martin van Steensel.

De eerstvolgende opleiding 2020 vindt vanwege de coronacrisis na de zomervakantie plaats. Deze data plaatsen we zo snel mogelijk op deze pagina. Wilt u hierover een bericht ontvangen? Laat het ons weten via info@veiligheidenhandhaving.nl. 

Thema’s in de opleiding
In onze opleiding komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Operationeel leidinggeven
 • Toepassing managementstijlen
 • Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Personeelsmanagement
 • Informatiegestuurd handhaven
 • Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
 • Rapportages, verantwoording en financiën
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Boa’s
 • (De)Briefing, presenteren, aansturen team
 • Verandermanagement
 • Integriteit, agressie en opvang na incidenten

Handhavers zijn de ogen en oren op straat. Ze zijn een professionele en effectieve ketenpartner. Deze training geeft uw handhavers belangrijke handvatten voor een effectieve aanpak van ondermijning.

Ervaren en professionele docenten verzorgen de training. Zij gaan vanuit hun eigen praktijkervaring met uw team aan de slag. Hierbij maken zij gebruik van videofragmenten om uw handhavers te trainen in het observeren en signaleren. Met als doel:

 • Bewust zijn van ondermijning, altijd en overal
 • (Her)kennen van de diverse vormen van ondermijning
 • Leren om kritischer te kijken naar signalen in de openbare ruimte, breed te kijken en te durven ingaan op signalen
 • Het administreren en registreren van ondermijning

De training  verzorgen wij voor uw handhavingsteam op locatie. Individuele deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training op onze locatie in Driebergen.

Contacturen: 4 uren, maximaal 12 personen

Een training van zes dagdelen (inclusief toetsingsmoment) waarin getraind wordt op de beroepsvaardigheden die nodig zijn om fysiek op straat het werk te kunnen doen. Na de training vindt de jaarlijks verplichte toetsing plaats die door examinatoren van de Nederlandse Politie Academie wordt afgenomen. Het niveau van de training hangt af van het boa­‐niveau.

Contacturen: Per 16 deelnemers, 6 dagdelen.

RTGB+
De RTGB+ training is een jaarlijks aan te bevelen aanvulling op de regulier RTGB training. Deze training is met name gericht op het toepassen van de vaardigheden zoals geleerd bij de RTGB training in de openbare ruimte (fysiek, communicatie, observeren en waarnemen, theorie, EHBO). Er wordt getraind met reële casuïstiek en met trainingsacteurs.

Contacturen: Per 8 deelnemers, 1 dag

Weerbaar zijn betekent dat je het vermogen hebt om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij je ook de grenzen van de ander respecteert. Je kunt weerstand bieden aan bedreigingen en je bezit de vaardigheden om je eigen grenzen te verdedigen.

Er zijn diverse vormen van weerbaarheid te onderscheiden: fysieke, mentale en morele weerbaarheid. Niet alleen de fysieke kant is belangrijk (RTGB), ook de mentale vorm (wat is je mindset, je instelling en je doorzettingsvermogen, wat denk je en wat voel je?) en de morele vorm (doe je wat iedereen doet? Hou jij je aan de regels? Welke rol heb je in een groepsproces, morele oordeelsvorming?).

Met name de mentale en morele weerbaarheid staan centraal in dit programma, waarbij de gedachte is dat processen beïnvloedbaar zijn. Het niet beïnvloeden van een negatief proces kan betekenen dat je uitgeput raakt en ziek kunt worden (ook beroepsziekten als PTSS). Zo’n negatief proces kan de fysieke en verbale confrontatie op straat met burgers zijn.

Doelstelling van het programma is deelnemers te leren succesvol te kunnen functioneren binnen uitdagende omstandigheden (als individu maar ook als team).

Contacturen: 4 dagdelen, verspreid

Belangrijkste van deze training is dat de deelnemers worden geholpen om methodes te ontwikkelen om afwijkend gedrag te herkennen. Het is een programma om vroegtijdig crimineel, terroristisch gedrag te onderkennen. Het vroegtijdig herkennen van gevaar om de tijd van handelen te vergroten en risicosituaties terug te dringen. De stappen die nodig zijn voor pro-acteren in risicosituaties zijn:

 1. Afwijkende gedragingen/ kenmerken
 2. Verdachte indicatoren
 3. Handelen
 4. Beslissen

Contacturen: max. 8 deelnemers, 4 dagdelen (2 dagen)

Onze sporttest bestaat uit meerdere rondes waarbij de volgende zaken gemeten worden:

 1. snelheid
 2. kracht
 3. behendigheid
 4. uithoudingsvermogen

Naast deze vier elementen zal er een fysiotherapeut kijken naar de lichamelijke eigenschappen zoals vetpercentage, bloeddruk, lichaamsgewicht en lengte.

Eventueel kunnen er in overleg onderdelen geschrapt of juist worden toegevoegd.

Contacturen: per individuele deelnemer max. 2 uur

Een van de taken van de boa is het optreden tegen hondenbezitters wanneer nodig.

Niet alleen is hiervoor kennis en kunde nodig om de eigenaar van de hond te benaderen, maar er is ook kennis nodig hoe honden zich gedragen. De risico’s worden meestal veroorzaakt door de eigenaar, maar de hond kan ook een enorm risico zijn voor het optreden van de boa.

Na deze dag kunnen de handhavers signalen van de status van de hond herkennen en hiernaar handelen: zowel met betrekking tot de benadering van de hond als de benadering van diens baas.

Contacturen: 1 dag, maximaal 8 personen

Ochtenddeel
Uit onderzoek blijkt dat communicatie wordt bepaald door de culturele identiteit die partijen aan elkaar toekennen en niet zozeer door cultureel verschil. Knelpunten in communicatie zitten in taalproblemen, lichaamstaal, achterdocht, omgangsvormen en verwachtingspatronen. Door middel van casuïstiek, experimenten en rollenspellen zullen thema’s als vooroordelen en stereotypen worden besproken. De trainer neemt de deelnemers mee naar de wereld van de alternatieve geneeskunde. De deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen te delen.

De trainer geeft praktische kennis en informatie over verschillende gebruiken en rituelen. Er zal worden ingezoomd op voodoo en winti rituelen. Aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal (uitdrijving van een boze geest) zal er een discussie worden uitgelokt. Voor de deelnemers betekent dit: weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, onderscheid kunnen maken in waarden tussen de ik-­ en wij-­cultuur, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden.

Specificaties ochtenddeel
Blok 1: vooroordelen, stereotypen en pluralistisch denken
Blok 2: culturen en rituelen

Middagdeel
De trainer legt uit wat de oorzaken en de gevolgen zijn van de sterke concentratie van allochtonen in een stad. Met aandacht voor geografische, economische en sociologische aspecten. Hoe komen vooroordelen tot stand en hoe bestrijdt men deze? Hoe denken etnische groepen in multi-­etnische samenlevingen over elkaar? Wat is de zin en de onzin van ethnic profiling (indirecte discriminatie)? Maken overheidsambtenaren zich schuldig aan ethnic profiling? Zijn zij zich daarvan bewust? En hoe verhoudt zich dat met veiligheid? Dit zijn vragen die aan de orde zullen komen.

Specificaties middagdeel
Blok 3: ethnic profling en veiligheid
Blok 4: ethnic profiling en veiligheid

Contacturen: max 8 deelnemers, 1 dag

Briefing/debriefing
De briefing is hét moment van de dag (of zijn dé momenten op de dag) waarop je gezamenlijk wordt bijgepraat (informatieoverdracht) over de werkzaamheden die tijdens de dienst vervuld moeten worden. Het geven van een briefing vraagt meer van de persoon die hem geeft dan het alleen ‘voorlezen’ wat er op een blaadje staat. Tijdens dit dagdeel leren de deelnemers zich voor te bereiden op de briefing, het geven van een briefing en niet onbelangrijk het toetsen van de effectiviteit van de briefing middels een debriefing.

Contacturen: Per 8 deelnemers 1 dagdeel

Feedbacktraining
Hoe vaak gebeurt het niet dat je iets wilt zeggen tegen een ander omdat je het goed vindt of omdat je het juist minder vindt? En hoe vaak komen de woorden, met name bij de minder goede zaken, niet helemaal juist over, zeg je het verkeerd en begrijpt de ander je niet? Vaak!

Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met de regels van feedback. Wie feedback ziet als een kans om te leren, bevindt zich in een boeiende leeromgeving. Reacties op gedrag krijgen we namelijk voortdurend, verbaal en non-­verbaal. De kunst is om er voor open te staan. Na dit dagdeel zijn de deelnemers in staat om feedback op de juiste wijze toe te passen.

Contacturen: Per 8 deelnemers; 1 dagdeel

Gespreks-­ en handelingstechnieken
In dit onderdeel wordt gewerkt aan de eisen zoals deze bij onderdeel 2 van het BOA- examen getoetst worden. Hoe benader je een burger en zeg je een proces-verbaal aan?

Bij de technieken waaraan gewerkt wordt kun je denken aan parafraseren, luisteren, samenvatten, doorvragen maar ook non-­verbale technieken zullen worden behandeld.

Contacturen: 1 dag

Deze training is verdeeld in twee inhoudelijke elementen:

 1. functiegericht
 2. opsporingsgericht

Bij beide onderdelen is geheugentraining een belangrijk element dat verwerkt is tijdens de trainingen.

Ad. 1
Het observeren van personen, situaties of gebeurtenissen is een belangrijk element binnen de werkzaamheden van de boa. Het leren kijken, verder dan de elementen van het eigen ‘domein’, is een doelstelling van dit onderdeel van observeren en waarnemen.

Het beheersen van een bredere kijk op het werk is een meerwaarde voor de hele afdeling binnen de gemeente. Denk hierbij ook aan de informatie die gedeeld kan worden binnen de verschillende domeinen (‘ogen en oren, ook voor de anderen’). Daarnaast wordt geleerd om te kijken, onder stress, breder dan alleen de eigen handeling. Dus wat gebeurt er met je naaste collega’s, wat gebeurt er in de naaste omgeving en wat doen de omstanders? De boa’s leren buiten de ‘koker’ te kijken.

Ad. 2
Tijdens de uitoefening van het toezichthouden, beveiligen en openbare ordehandhaving wordt door boa’s regelmatig achteraf opgetreden. Het belang van dit trainingsonderdeel is met name dat de boa’s leren te signaleren wat het gedrag van probleemsubjecten (zakkenrollers, winkeldieven, fietsendieven etc.) en probleemgroepen (alcoholgebruik in een jeugdgroep, dealen etc.) kan zijn waardoor ingegrepen kan worden. Kortom, een proactieve handeling in plaats van reactief.

Contacturen 1 dag, maximaal 8 deelnemers

Morele kennis en bewustzijn vormen een belangrijk aspect binnen het karakter van de afdeling. Het vergroten van de morele kennis en het bewustzijn van medewerkers maakt dat je als afdeling een cultuurverandering zou kunnen bewerkstelligen.

Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met het belang van integriteit: de bewustwording van kwetsbare zaken binnen het werkgebied en het dilemma van het onderwerp als het gaat om het aanspreken van iemand als het over moeilijke zaken gaat.

Contacturen: 1 dagdeel

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen de BOA’s in aanraking komen met jeugd. In andere gemeenten is (binnen de integrale aanpak jeugdoverlast) de inzet van de BOA al vanzelfsprekend als het gaat om het aanlopen van jeugdgroepen. Het aanspreken van jeugd lijkt zo gemakkelijk, maar is dit het ook echt? Uit de praktijk blijkt dat dit moeilijker is dan verondersteld. Als het gaat om de interactie zijn een aantal factoren van belang; de individu BOA, de ‘groep’ waarbinnen de BOA opereert, de jeugd als groep maar ook de jongeren als individu.

Tijdens de training bejegening jeugd zal worden ingegaan op de genoemde interactie.

Uiteindelijk gaat iedere BOA met meer kennis van jeugd, van de eigen groep en het eigen gedrag met handvatten voor de interactie met jeugd de deur uit.

Contacturen: dagdeel per 8 deelnemers

Buiten het ziekenhuis worden elke week 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Koster en Berdowski in Noord-­Holland. Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand redt levens.

Boa’s zijn veel buiten, veel op straat en lopen de kans om geconfronteerd te worden met een reanimatie. Een gecertificeerd verpleegkundige zal de boa’s trainen om een reanimatie te kunnen opstarten en om het AED-­apparaat te leren hanteren.

Contacturen: 1 dagdeel maximaal 6 personen, inclusief lesboek en certificaat

In deze training nemen we handhavers mee in het informatiegestuurd handhaven. Veel gemeenten werken al informatiegestuurd of willen hiermee starten. Deze training is erop gericht om de handhavers hier goed in mee te nemen en hen te helpen om informatiegestuurd te denken. Hierdoor wordt de kwaliteit van de informatie vergroot.

De training start met het bieden van een kader over informatiegestuurd handhaven. Wat betekent het nu eigenlijk en hoe raakt dit je werk als handhaver? Vervolgens gaan we dieper in hoe informatiegestuurd handhaven de handhaver kan helpen en wat het belang is om zelf informatie goed vast te leggen. Waarom moet je informatie vastleggen, wat gebeurt er volgens jou en hoe helpt dit jou als handhaver dan weer. 

Dit maken we daarna ook praktisch. Door samen met informatie aan de slag te gaan en te oefenen ontdekken we de meerwaarde van informatiegestuurd werken en bereiden we de handhavers voor op een andere manier van denken en werken.

Contacturen: 2 keer een dagdeel 

Veel gemeenten zijn actief met wijk of gebiedsgericht werken. Er wordt regelmatig gewerkt met wijkboa’s en handhavers die een wijkverantwoordelijkheid hebben gekregen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, wijkgericht werken? Wat houdt het eigenlijk in

In deze interactieve training gaan we met elkaar aan de slag om hierin verdieping aan te brengen. We kijken concreet naar hoe je verbinding kan maken in je wijk en hoe je dit kunt gebruiken om zinvolle informatie op te halen uit je wijk. Daarnaast trainen we je in het voeren van regie en wat dat eigenlijk betekent. Hoe kun je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid zorgen dat er echt knelpunten in de wijk worden aangepakt? Kortom, een interessante en dynamische training om het wijkgericht werken handen en voeten te geven.

Contacturen: 1 keer een dagdeel 

Handhavers spelen een steeds grotere rol bij incidenten op straat en de burger verwacht dat handhavers hier ook een rol in spelen. Bij multidisciplinaire incidenten kunnen handhavers een goede ondersteunende rol spelen. Ze zijn echter vaak niet getraind om deel te nemen aan het zogenaamde CoPI overleg (Commandant Plaats Incident). Tijdens dit overleg (ook wel motorkapoverleg genoemd) wordt de taakverdeling tussen de verschillende hulpdiensten geregeld en afspraken gemaakt over de aanpak. Omdat dit overleg vaak plaatsvindt in stressvolle situaties, waarin snel handelen van belang is, zijn de deelnemers speciaal opgeleid om dit overleg goed te voeren. Handhaving speelt ook een belangrijke rol in dit overleg. Denk aan het vrijhouden van toegangswegen bij een grote brand of het begeleiden van een ontruiming van een bejaardentehuis. Recentelijk is Rijkswaterstaat ook begonnen met het op deze wijze trainen van weginspecteurs. 

Door handhavers voor deze rol te trainen, ontstaat er voor de hulpdiensten een betrouwbare gesprekspartner die kan ondersteunen om een incident zo goed en snel mogelijk af te handelen. De training wordt gegeven door ervaren CoPI trainers van politie, brandweer en ambulance die goed bekend zijn met de werkwijze van handhaving. AVH biedt deze opleiding als eerste in Nederland speciaal voor handhavers.

Contacturen: nog nader te bepalen.

Handhavers spelen een steeds grotere rol bij incidenten op straat en de burger verwacht dat handhavers hier ook een rol in spelen. Bij multidisciplinaire incidenten kunnen handhavers een goede ondersteunende rol spelen. Ze zijn echter vaak niet getraind om deel te nemen aan het zogenaamde CoPI overleg (Commandant Plaats Incident). Tijdens dit overleg (ook wel motorkapoverleg genoemd) wordt de taakverdeling tussen de verschillende hulpdiensten geregeld en afspraken gemaakt over de aanpak. Omdat dit overleg vaak plaatsvindt in stressvolle situaties, waarin snel handelen van belang is, zijn de deelnemers speciaal opgeleid om dit overleg goed te voeren. Handhaving speelt ook een belangrijke rol in dit overleg. Denk aan het vrijhouden van toegangswegen bij een grote brand of het begeleiden van een ontruiming van een bejaardentehuis. Recentelijk is Rijkswaterstaat ook begonnen met het op deze wijze trainen van weginspecteurs. 

Door handhavers voor deze rol te trainen, ontstaat er voor de hulpdiensten een betrouwbare gesprekspartner die kan ondersteunen om een incident zo goed en snel mogelijk af te handelen. De training wordt gegeven door ervaren CoPI trainers van politie, brandweer en ambulance die goed bekend zijn met de werkwijze van handhaving. AVH biedt deze opleiding als eerste in Nederland speciaal voor handhavers.

Contacturen: nog nader te bepalen.

Een belangrijke vaardigheid voor de handhavers is dat je je constateringen op een goede manier kunt vastleggen. Deze vastlegging is essentieel om aan het OM of de rechter aantoonbaar te maken wat je als handhaver bent tegengekomen en waarom je gehandeld hebt. 

Het schrijven van een goed procesverbaal is voor veel handhavers een uitdaging. Daarom is het goed om dit regelmatig uit te diepen en te trainen. We geven de handhavers praktische handvatten om een goed procesverbaal te schrijven waarin we nauw aansluiten bij de eigen belevingswereld. 

Contacturen: 2 keer een dagdeel 

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?