Trainingen

Onze trainingen bieden gerichte ondersteuning. Voor iedere organisatie stellen wij een passend trainingstraject samen.

Of het nu gaat om informatiegestuurd handhaven, de aanpak van ondermijning, de handhaving van de drank en horecawet of wijkgericht werken: in tijden van verandering is een professioneel handhavingsteam van groot belang. Onze trainingen bieden hierin gerichte ondersteuning. Van de jaarlijks verplichte RTGB-training, een opleiding voor coördinatoren tot een ontwikkeltraject van medior naar senior boa, voor iedere trainingsaanvraag stellen wij een passend traject samen. Dit traject kan bestaan uit vaste onderdelen maar ook uit maatwerk. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in Driebergen of op locatie. Ze worden gegeven door professionals die de praktijk goed kennen.

Ons aanbod van trainingen

Wij organiseren onze trainingen regelmatig en stellen deze graag af op maat. Meer weten of op zoek naar een training die bij je organisatie past? Neem contact op met Gert-Jan Schippers om geheel vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Gert-Jan Schippers
Gert-Jan Schippers

Tel: 06 11 36 68 47
Stuur een e-mail

Een vijfdaagse opleiding voor boa-coördinatoren en senior boa’s. Een opleiding gericht op operationeel management bij handhavingsteams. Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit en de docenten komen uit de praktijk. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast.

Thema’s in de opleiding
In onze opleiding komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Operationeel leidinggeven
 • Toepassing managementstijlen
 • Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Personeelsmanagement
 • Informatiegestuurd handhaven
 • Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
 • Rapportages, verantwoording en financiën
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Boa’s
 • (De)Briefing, presenteren, aansturen team
 • Verandermanagement
 • Integriteit, agressie en opvang na incidenten

Handhavers zijn de ogen en oren op straat. Ze zijn een professionele en effectieve ketenpartner. Deze training geeft uw handhavers belangrijke handvatten voor een effectieve aanpak van ondermijning.

Ervaren en professionele docenten verzorgen de training. Zij gaan vanuit hun eigen praktijkervaring met uw team aan de slag. Hierbij maken zij gebruik van videofragmenten om uw handhavers te trainen in het observeren en signaleren. Met als doel:

 • Bewust zijn van ondermijning, altijd en overal
 • (Her)kennen van de diverse vormen van ondermijning
 • Leren om kritischer te kijken naar signalen in de openbare ruimte, breed te kijken en te durven ingaan op signalen
 • Het administreren en registreren van ondermijning

De training  verzorgen wij voor uw handhavingsteam op locatie. Individuele deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training op onze locatie in Driebergen. 

Dit betreft 6 dagdelen (inclusief toetsingsmoment) waarin getraind wordt op de beroepsvaardigheden die nodig zijn om fysiek op straat het werk te kunnen doen. Na de training vindt de jaarlijks verplichte toetsing plaats die door examinatoren van de Nederlandse Politie Academie worden afgenomen. Het niveau van de training hangt af van het BOA-­‐niveau.

Contacturen: Per 16 deelnemers, 6 dagdelen.

RTGB+ (aan te bevelen aanvulling op de regulier RTGB, jaarlijks): Deze trainingen zijn met name gericht op het toepassen van de vaardigheden zoals geleerd bij de RTGB trainingen. (Fysiek, communicatie, observeren en waarnemen, theorie, EHBO) in de openbare ruimte. Getraind wordt met reële casuïstiek en met trainingsacteurs.

Contacturen: Per 8 deelnemers, 1 dag

Onderdelen die, in het ochtendgedeelte, aan de orde komen: Begripsbepaling: wat is agressie, welke soorten agressie, hoe ontstaat agressie, wat kan middelengebruik doen met een persoon, wat is agressiemanagement, wettelijke kader, evt. een agressie protocol. Pre Contactfase: herkennen van agressie (persoonlijk, interpersoonlijk), waarneming, positionering, cognitieve processen, de-­‐escalatie technieken, communicatie. Contact fase: vechten, vluchten, bevriezen, mind set, stress, overleven, gelegenheidsmiddelen, coping fysieke agressie. Post Contactfase: debriefing, nazorg, actie-­‐reflectie model, rapportage, toepassing van het eventueel aanwezige agressie protocol. In de middag zal getraind worden in de werkelijke werksituatie waarbij zo realistisch mogelijke scenario’s zullen worden getraind, waarbij iedere deelnemer een casus zal draaien. Ieder moment zal worden besproken en de reflectie van de deelnemer staat centraal, observatie van andere deelnemers kan dienen als spiegel en het doel hiervan is om de deelnemers hun eigen reacties te leren herkennen zodat tools kunnen worden aangeboden om hier een volgende keer mee om te kunnen gaan. Alles gericht om escalatie te voorkomen.

Contacturen: maximaal 8 deelnemers, 1 dag

Weerbaar zijn betekent dat je het vermogen hebt om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij je ook de grenzen van de ander respecteert. Je kunt weerstand bieden aan bedreigingen en daarnaast bezit je de vaardigheden die nodig zijn om je eigen grenzen te verdedigen. Er zijn diverse vormen van weerbaarheid te onderscheiden; fysieke, mentale en morele weerbaarheid. Niet alleen de fysieke kant is belangrijk (RTGB), ook de mentale vorm (wat is je mindset, je instelling en je doorzettingsvermogen, wat denk je en wat voel je) en de morele vorm (doe je wat iedereen doet? Hou jij je aan de regels? welke rol heb je in een groepsproces, morele oordeelsvorming). Met name de mentale en morele weerbaarheid staan centraal in dit programma, waarbij de gedachte is dat processen beïnvloedbaar zijn en het niet beïnvloeden van een negatief proces kan betekenen dat je uitgeput raakt en ziek kunt worden (ook beroepsziekten als PTSS). Zo’n negatief proces kan de fysieke en verbale confrontatie op straat met burgers zijn. Doelstelling van het programma is deelnemers te leren succesvol te kunnen functioneren binnen uitdagende omstandigheden (als individu maar ook als team).

Contacturen: 4 dagdelen, verspreid

Belangrijkste is dat de deelnemers worden geholpen om methodes te ontwikkelen om afwijkend gedrag te herkennen. Het is een programma om vroegtijdig crimineel, terroristisch gedrag te onderkennen, vroegtijdig herkennen van gevaar om de tijd van handelen te vergroten en het terugdringen van risicosituaties. De stappen die nodig zijn voor pro acteren in risicosituaties zijn:

 1. Afwijkende gedragingen/ kenmerken
 2. Verdachte indicatoren
 3. Handelen
 4. Beslissen

Contacturen: max. 8 deelnemers, 4 dagdelen (2 dagen)

Jonge talenten krijgen bij de gemeenten de kans om zich te ontwikkelen op zowel horizontaal als verticaal niveau. In het ontwikkeltraject van medior naar senior krijgt een jong talent de kans om zich een jaar lang te ontwikkelen naar een functie die een andere kwaliteiten en competenties van hen vraagt. De begeleiding van dit traject zal daar dan ook vooral op gericht zijn middels een SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en meetbaar) aanpak. Gericht op de praktijk en de competenties en persoonlijke ontwikkeling. Gedurende het jaar vindt regelmatige begeleiding plaats in de vorm van gesprekken met het talent en het talent samen met de leidinggevenden. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een portfolio aan de hand van een eerste persoonlijk ontwikkelplan (POP) . Het portfolio helpt het talent te leren en na het ontwikkeltraject heeft hij/zij een resultaat waar in de toekomst verder mee gewerkt kan worden!

Contacturen: 1x 3 á 4 weken een coachsessie van ongeveer 2 uur. 1 x per 3 maanden een sessie samen met de leidinggevenden om de voortgang te bespreken en reflectie toe te passen.

De sporttest die wij kunnen aanbieden bestaat uit meerdere rondes waarbij de volgende zaken gemeten worden:

 1. 1. Snelheid
 2. Kracht
 3. Behendigheid
 4. Uithoudingsvermogen

Naast deze vier elementen zal er een fysiotherapeut zorgen voor de lichamelijke eigenschappen zoals vetpercentage, bloeddruk, lichaamsgewicht en lengte. Eventueel kunnen er in overleg onderdelen geschrapt of juist worden toegevoegd.

Contacturen: per individuele deelnemer max. 2 uur

Oriëntatiefase: De coaching zal gericht zijn op het inzichtelijk maken van de specifieke eigenschappen die de medewerker kenmerken. Aandachtspunt bij het coaching traject zal met name zijn ‘hoe geef ik op een handige en duidelijke manier mijn grenzen aan’. Binnen deze oriëntatiefase zal ook gekeken worden naar de ontwikkelvragen, de context en het belang van de ontwikkeling. Er zal gekeken worden of er een basis is voor samenwerking; hebben de coach en de gecoachte een ‘klik’.

Uitvoering: Deze zal gericht zijn op het beantwoorden van de vragen; wie ben ik? Wat wil ik? En waar loop ik tegen aan privé en in mijn werk. Door middel van oefeningen, rollenspellen en gesprekken wordt iemand in zijn kracht gezet en weerbaar gemaakt.

Evaluatie: Het evalueren van de coaching zal gedurende het gehele traject plaatsvinden. Dit is een proces tussen de coach en de gecoachte, maar achteraf ook met de opdrachtgever. De evaluatie tussen de coach en gecoachte zal vooral gericht zijn op de gesprekken en op de ontwikkeling van de gecoachte. Met de opdrachtgever zal ook tussentijds een korte evaluatie plaatsvinden.

Contacturen: Maatwerk

Een van de taken van de Bijzonder Opsporingsambtenaar is het optreden tegen hondenbezitters wanneer nodig. Niet alleen is de kennis en kunde nodig om de eigenaar van de hond te Menukaart 7 benaderen, maar ook enigszins kennis te hebben hoe de honden zich op dat moment gedragen is een belangrijk item. De risico’s worden meestal veroorzaakt door de eigenaar maar ook de hond kan een enorm risico zijn voor het optreden van de BOA. Na deze dag kunnen de medewerkers signalen van de status van de hond herkennen en hiernaar handelen: zowel de benadering van de hond als de benadering van diens baas.

Contacturen: 1 dag, maximaal 8 personen

Specificaties ochtenddeel
Blok 1: vooroordelen, stereotypen en pluralistisch denken
Blok 2: culturen en rituelen
Specificaties middagdeel
Blok 3: ethnic profling en veiligheid
Blok 4: ethnic profiling en veiligheid

Ochtenddeel: Uit onderzoek blijkt dat communicatie wordt bepaald door de culturele identiteit die partijen aan elkaar toekennen en niet zo zeer door cultureel verschil. Knelpunten in communicatie zitten in taalproblemen, lichaamstaal, achterdocht, omgangsvormen en verwachtingspatronen. Door middel van casuïstiek, experimenten en rollenspellen zullen thema’s als vooroordelen en stereotypen worden besproken. De trainer neemt de deelnemers mee naar de wereld van de alternatieve geneeskunde. De deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen te delen.

De trainer geeft praktische kennis en informatie over verschillende gebruiken en rituelen. Er zal worden ingezoomd op voodoo en winti rituelen. Aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal (uitdrijving van een boze geest) zal er een discussie worden uitgelokt. Voor de deelnemers betekent dit: weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, onderscheid kunnen maken in waarden tussen de ik-­‐ en wij-­‐ cultuur, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden.

Middagdeel: De trainer legt uit wat de oorzaken en de gevolgen zijn van de sterke concentratie van allochtonen in de stad, met aandacht voor geografische, economische en sociologische aspecten: Menukaart 8 Hoe komen vooroordelen tot stand en hoe bestrijdt men deze? Hoe denken etnische groepen in multi-­‐etnische samenlevingen over elkaar? Wat is de zin en de onzin van ethnic profiling (indirecte discriminatie)? Maken overheidsambtenaren zich schuldig aan ethnic profiling? Zijn zij zich daarvan bewust? En hoe verhoudt zich dat met veiligheid? Dit zijn vragen die aan de orde zullen komen.

Contacturen: max 8 deelnemers, 1 dag

Briefing/debriefing
De briefing is het moment van de dag (of de momenten op de dag) waarop je gezamenlijk wordt bij gesproken (informatieoverdracht) over de werkzaamheden die de dienst vervuld moeten worden. Het geven van een briefing vraagt meer van de persoon die hem geeft dan het alleen ‘voorlezen’ wat er op een blaadje staat. Tijdens dit dagdeel leren de deelnemers zich voor te bereiden op de briefing, het geven van een briefing en niet onbelangrijk het toetsen van de effectiviteit van de briefing middels een debriefing.

Contacturen: Per 8 deelnemers 1 dagdeel

Feedbacktraining
Hoe vaak gebeurt het niet dat je iets wilt zeggen tegen een ander omdat je het goed vindt of omdat je het juist minder vindt? En hoe vaak komen de woorden, met name bij de minder goede zaken, niet helemaal juist over, zeg je het verkeerd, begrijpt de ander je niet? Vaak! Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met de regels van feedback; wie feedback ziet als een kans om te leren, bevindt zich in een boeiende leeromgeving. Reacties op gedrag krijgen we namelijk voortdurend, verbaal en non-­‐verbaal. De kunst is om er voor open te staan. Na dit dagdeel zijn de deelnemers in staat om feedback op de juiste wijze toe te passen.

Contacturen: Per 8 deelnemers; 1 dagdeel

Gespreks-­ en handelingstechnieken
In dit onderdeel wordt gewerkt aan de eisen zoals deze bij onderdeel 2 van het BOA examen getoetst worden. Hoe benader je een burger en zeg je een Menukaart 9 proces-­‐verbaal aan. Bij de technieken waaraan gewerkt wordt kun je denken aan parafraseren, luisteren, samenvatten, doorvragen maar ook non-­‐verbale technieken zullen worden behandeld.

Contacturen: 1 dag

De training is verdeeld in twee inhoudelijke elementen:

 1. functiegericht
 2. opsporingsgericht

Bij beide onderdelen is geheugentraining een belangrijk element wat verwerkt is tijdens de trainingen.

Ad. 1
Het observeren van personen, situaties of gebeurtenissen is een belangrijk element binnen de werkzaamheden van de BOA. Het leren kijken verder dan de elementen van het eigen ‘domein’ is een doelstelling van dit onderdeel van observeren en waarnemen. Het beheersen van een bredere kijk op het gehele werk is een meerwaarde voor de gehele afdeling binnen de gemeente. Denk hierbij ook aan de informatie die gedeeld kan worden binnen de verschillende domeinen (ogen en oren ook voor de anderen) Daarnaast wordt geleerd te kijken, onder stress, breder dan alleen de eigen handeling. Dus wat gebeurt er met je naaste collega’s, wat gebeurt er in de naaste omgeving en wat doen de omstanders? De BOA’s leren buiten de ‘koker’ te kijken.

Ad. 2
Tijdens de uitoefening van het toezicht houden, beveiligen en openbare ordehandhaving wordt door BOA’s regelmatig achteraf opgetreden. Het belang van dit trainingsonderdeel is met name dat de BOA’s leren te signaleren wat het gedrag van probleemsubjecten (zakkenrollers, winkeldieven, fietsendieven etc.) en probleemgroepen (alcoholgebruik in een jeugdgroep, dealen etc.) kan zijn waardoor ingegrepen kan worden. Kortom een proactieve handeling in plaats van reactief.

Contacturen 1 dag, maximaal 8 deelnemers

Morele kennis en bewustzijn vormen een belangrijk aspect binnen het karakter van de afdeling. Het vergroten van de morele kennis en het bewustzijn van medewerkers maakt dat je als afdeling Menukaart 10 een cultuurverandering zou kunnen bewerkstelligen. Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met het belang van integriteit, de bewustwording van kwetsbare zaken binnen het werkgebied en het dilemma van het onderwerp als het gaat om het aanspreken van eenieder als het over moeilijke zaken gaat.

Contacturen: 1 dagdeel

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen de BOA’s in aanraking komen met jeugd. In andere gemeenten is (binnen de integrale aanpak jeugdoverlast) de inzet van de BOA al vanzelfsprekend als het gaat om het aanlopen van jeugdgroepen. Het aanspreken van jeugd lijkt zo gemakkelijk, maar is dit het ook echt? Uit de praktijk blijkt dat dit moeilijker is dan verondersteld. Als het gaat om de interactie zijn een aantal factoren van belang; de individu BOA, de ‘groep’ waarbinnen de BOA opereert, de jeugd als groep maar ook de jongeren als individu.

Tijdens de training bejegening jeugd zal worden ingegaan op de genoemde interactie.

Uiteindelijk gaat iedere BOA met meer kennis van jeugd, van de eigen groep en het eigen gedrag met handvatten voor de interactie met jeugd de deur uit.

Contacturen: dagdeel per 8 deelnemers

Buiten het ziekenhuis worden elke week 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Koster en Berdowski in Noord-­‐Holland1. Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand redt levens. BOA’s zijn veel buiten, veel op straat en lopen de kans om geconfronteerd te worden met een reanimatie. Een gecertificeerd verpleegkundige zal de BOA’s traingen om een reanimatie te kunnen opstarten en om het AED-­‐ apparaat te leren hanteren.

Contacturen: 1 dagdeel maximaal 6 personen, inclusief lesboek en certificaat

Beschrijving binnenkort beschikbaar

Beschrijving binnenkort beschikbaar

Beschrijving binnenkort beschikbaar

Beschrijving binnenkort beschikbaar

Beschrijving binnenkort beschikbaar

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?